آموزش ردیف و ستون به اول ابتدایی ها با بازی


چگونگی آموزش ردیف و ستون به اول ابتدایی ها از این جهت مهم است که مباحث پایه های بالاتر را راحت تر بیاموزند و درک مفاهیم مرتبط برای دانش آموز آسانتر باشد. آموزش ردیف و ستون از مباحث پرکاربرد در درس ریاضی است. گروه ریبازی با استفاده از ابزار کیت آموزشی خود این مفهوم را با جزئیات کامل برای دانش آموز پایه اول ابتدایی به صورت عملی و شهودی آموزش می دهد.

آموزش ردیف و ستون به اول ابتدایی ها

پیشنهاد می کنیم قبل از آموزش ردیف و ستون به اول ابتدایی ها اینجا را کلیک کنید تا مطالب پایه ای در رابطه با ردیف و ستون مطالعه نمایید.

فعالیت 1: ساخت جدول ردیفی با استفاده از مهره های دومینو

دو دسته 3 تایی از مهره های آبی , دودسته 3 تایی از مهره های قرمز را بردارید. سه تا دسته 4 تایی از مهره های زرد را نیز بردارید و با آنها تصویر زیر را بسازید.

آموزش ردیف و ستون به اول ابتدایی ها

کافی است که به دانش آموزان توضیح دهید که این یک جدول است که هم ردیف دارد و هم ستون. حال سوال زیر را از دانش آموزان بپرسید.

 • کدام از شما عزیزان یادش هست که ردیفها را از چه جهت هایی می توانستیم بشماریم؟ آفرین از جهت بالا به پایین یا از جهت پایین به بالا.

معرفی خانه های ردیف اول، ردیف دوم و ردیف سوم را برای او انجام می دهیم و سپس جهت شمارش را از بالا به پایین در نظر می گیریم. برای ارزیابی از یادگیری او فعالیتهای زیر را می خواهیم که انجام دهد.

 • خانه های ردیف اول را با یک دسته سه تایی از چهارگوشهای سبز رنگ پر کن. ( اینجا باید تناظر یک به یک را آموخته باشد و داخل هر خانه ای یک چهارگوش قرار دهند.
 • خانه های ردیف دوم را با سه گوشهای زرد رنگ پر کند.( اینجا تعداد را نمی گویید و دانش آموز باید خود تعداد را تشخیص دهد.)
 • خانه های ردیف سوم را با مهره های فلزی قرمز رنگ پر کند.

آموزش ردیف و ستون

در ادامه اشکال را از جدول بیرون آورید و خانه های ستونی جدول را برای دانش آموزان توضیح دهید. خانه های ستون اول، ستون دوم و ستون سوم را برای دانش آموزان معرفی کنید.

ابتدا سوال زیر را از دانش آموز بپرسید:

 • ستون ها را از چه جهت هایی می توانیم بشماریم؟ آفرین از چپ به راست یا از راست به چپ

جهت شمارش ستون ها را از چپ یه راست در نظر بگیرید و سپس سوالات زیر را از دانش آموز بپرسید:

 1. هر ستونی چند خانه دارد؟ ( مفهوم این جمله را کامل برای او توضیح دهید که هر وقت می گوییم هر ستونی چند خانه دارد یعنی بچه ها ستون اول چند خانه دارد؟ ستون دوم  چند خانه دارد و ستون سوم چندتا؟)
 2. خانه های ستون اول را با مهره های دومینو سبز رنگ پر کن.
 3. خانه های ستون دوم را با مهره های دومینو سفید رنگ پر کن.
 4. خانه های ستون سوم را با مهره های قرمز رنگ پر کن.

سوال پایانی از او می پرسید که این جدول چند ردیف و چند ستون دارد؟ این جدول سه ردیف و سه ستون دارد.

آموزش ردیف و ستون به اول ابتدایی ها با بازی

نمونه سوالات برای آموزش ردیف و ستون به اول ابتدایی ها به صورت زیر طرح کنید. حتما در دفعات اول حل تمرین آنها را کمک کنید و بعد از چند بار تکرار باید بتوانند بدون کمک شما این گونه تمرینات را حل کنند.

 1. جدولی را بسازید که چهار ردیف و چهار ستون داشته باشد.
 2. اگر ردیفهای آن را از بالا به پایین بشماریم، خانه های ردیف سوم را با چهارگوش های آبی پر کنید.
 3. اگر ستونها را از چپ به راست بشماریم، خانه های ستون دوم را با سه گوشهای قرمز پر کنید.
 4. کدام خانه هم سه گوش دارد هم چهارگوش؟ جواب: خانه ردیف سوم و ستون دوم
 5. جدولی بسازید که دو ردیف و سه ستون داشته باشد.

با استفاده از ابزار کیت آموزشی ریبازی می توانید سوالات گوناگونی را برای دانش آموز طراحی کنید و این کیت آموزشی بیش از صدها کاربرگ ارزش دارد.  با تهیه این کیت می توانید بسیاری از مفاهیم ریاضی را در سالهای آینده به صورت عملی و شهودی به دانش آموزان آموزش دهید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید