آموزش جدول شگفت انگیز کلاس اول ابتدایی ها


جدول شگفت انگیز کلاس اول ارتباط مستقیمی با مفهوم ردیف و ستون دارد. دانش آموز کلاس اول در ابتدا جدول شگفت انگیز را با یک جدول 3 در 3 و با استفاده از رنگها آموزش می بیند و آنها را حل می کند. حل این جدول ها بسیار سرگرم کننده و جذاب است و از طرفی باعث تقویت قوه تفکر دانش آموز و افزایش فعالیت سلولهای خاکستری مغز او خواهد شد و در آینده احتمال آلزایمر را کاهش می دهد.

نام دیگر جدول شگفت انگیز همان جدول سودوکو است که مخفف یک عبارت ژاپنی  به معنای ” ارقام باید تنها باشند” است. آموزش جدول شگفت انگیز کلاس اول با یک جدولی که سه ردیف و سه ستون دارد آغاز شده و با استفاده از رنگ کردن خانه های جدول به  دانش آموز آموزش داده می شود.

این مفهوم را می توان با ابزار کیت آموزشی ریبازی به صورت عملی به دانش آموزان آموزش داد و جذابیت آن را برای آنها بالاتر برد. در زیر نمونه ای از بیان جدول شگفت انگیز را برای مربیان عزیز توضیح می دهیم.

آموزش جدول شگفت انگیز کلاس اول

ابتدا یک جدولی با سه ردیف و سه ستون بسازید. میزان تسلط  دانش آموزان در مفهوم ردیف و ستون و خانه های جدول بررسی کنید.

جدول شگفت انگیز کلاس اول

حال از دانش آموز بپرسید:

 • اگر خانه های ردیف اول را  بخواهیم با سه گوشها پر کنیم، چند تا سه گوش باید برداریم؟ 3 تا سه گوش

در ادامه توضیح دهید که در هیچ ردیف و هیچ ستونی نباید رنگها مثل هم باشند.

نکته: جهت شمارش ردیف ها را از بالا به پایین معرفی کنید.

 • حالا از او بخواهید که خانه های ردیف اول را با سه گوشهای زرد، آبی و قرمز پر کند.

جدول شگفت انگیز کلاس اول با بازی

نکته: جهت شمارش ستونها را از چپ به راست معرفی کنید. سپس سوالات زیر را از دانش آموزان بپرسید:

 • خانه های ستون اول را نشان دهید. کدام یک از خانه های ستون اول پر نشده است؟ خانه دومی و سومی 
 • کدام خانه مربوط به ردیف دوم و ستون اول است؟ آن را با چه رنگی نمی توانیم پر کنیم؟ قرمز
 • با چه رنگهایی می توانیم پر کنیم؟ آبی یا زرد

حالا از او بخواهید که این خانه را با سه گوش رنگ آبی پر کند. حالا از او بخواهید که خانه سومی را هم پر کند. با چه رنگی باید آن را پر کند؟ سه گوش زرد

جدول شگفت انگیز با بازی

در ادامه از او بخواهید که خانه های ردیف دوم که هنوز پر نشده است را پرکند.. داخل آنها چه رنگهایی باید قرار دهد؟ سه گوش زرد و سه گوش قرمز

حتما از او بپرسید که چرا باید رنگ زرد در خانه ردیف دوم و ستون دوم قرار دهیم؟

جدول شگفت انگیز کلاس اول با بازی

حال خانه ردیف سوم و ستون دوم را نشان دهد و بگوید که با چه رنگی می تواند آن را پر کند؟ سه گوش قرمز

حتماً از او بخواهید که بگوید چرا نمی تواند رنگ دیگر قرار دهد. در ادامه از او بخواهید که خانه ردیف سوم و ستون سوم را پر کند. او باید خانه را با سه گوش آبی پر کند.

جدول شگفت انگیز کلاس اول با بازی

نمونه تمرینات برای آموزش جدول شگفت انگیز کلاس اولی ها

نکته: جهت شمارش ردیفها را از بالا به پایین و ستونها را از چپ به راست معرفی می کنیم.

تصویر زیر را بسازند و به سوالات زیر پاسخ دهند:

تمرینات برای آموزش جدول شگفت انگیز کلاس اولی ها

 1. این جدول چند ردیف و چند ستون دارد؟ 4 ردیف و 4 ستون
 2. اگر خواسته باشیم خانه های جدول را به گونه ای پر کنیم که رنگ خانه هر ردیف با یکدیگر و رنگ خانه هر ستون هم با یکدیگر فرق داشته باشد، به چند رنگ نیاز داریم؟ جواب: معلومه که هر ردیف و هر ستون 4 خانه دارند پس باید 4 رنگ داشته باشیم. 

 

برای پر کردن این گونه جدولها باید ابتدا پنجره ی جدول را برای دانش آموز توضیح دهید. ( جدول سه در سه پنجره ندارد. جدول 4 در 4 و 9 در 9 پنجره دارند.)

با تصویر زیر پنجره را برای دانش آموزان توضیح می دهید. از طرفی برای آنها بیان کنید که هیچ کدام از سه گوشهای داخل پنجره هم نباید همرنگ باشند.

جدول شگفت انگیز کلاس اول با بازی

حال برای پر کردن جدول سودوکو به صورت زیر عمل می کنیم:

 • خانه های ردیف اول جدول را با سه گوشها پر کنید ولی نباید هیچ کدام از رنگ سه گوش ها مثل هم باشد.
 • سپس پنجره ی بالایی سمت چپ  را با سه گوش ها پر می کنیم. دقت کنید که چه رنگهایی باید قرار دهید.
 • سپس ردیف دوم را پر می کنیم. باید توجه داشته باشیم که پنجره بالایی سمت راست به گونه ای پر شود که هیچ رنگی داخل آن مثل هم نباشد.
 • حال خانه های ستون اول را به گونه ای پر می کنیم که هیچ رنگی مثل هم نباشد. بعد پنجره پایین سمت چپ را کامل می کنید.
 • در ادامه خانه های ردیف سوم را پر می کنید و در پایان پنجره پایین سمت راست را کامل می کنید.

جدول شگفت انگیز کلاس اول

تمرین: جدول شگفت انگیز زیر را کامل کنید.

جدول شگفت انگیز کلاس اول

به سبک زیر  با طرح پرسش برای دانش آموز توضیح دهید.

 • به نظر شما کدام خانه رو بهتر است اول پر کنیم؟ توضیح سوال: می رویم سراغ ردیفهایی که فقط یک خانه خالی دارند. در ادامه می پرسید که کدام ردیف فقط یک خانه خالی دارد؟ ردیفهای اول و چهارم پس اول اونها را پر کنید.
 • سپس بریم سراغ ستونهایی که فقط یک خانه خالی دارند و مثل بالا توضیح دهید. کدام ستون فقط یک خانه خالی دارد؟ ستون چهارم آن را باید با چه رنگی پر کنیم؟ زرد
 • در پایان اگر هنوز خانه خالی داشتیم ولی هیچ ردیف و ستون با یک خانه خالی نداشتیم به سراغ پنجره هایی می رویم که فقط یک خانه خالی دارند و همین گونه ادامه می دهیم تا جدول کامل شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید