آموزش مفاهیم قیاسی به کودکان پیش دبستانی با بازی


نگاه ریبازی به آموزش مفاهیم قیاسی بسیار متفاوت، جذاب و دوست داشتنی می باشد. گروه ریبازی به آموزش این مفاهیم، دیدی ریاضی بخشیده است و این واژه ها را به گونه ای آموزش می دهد که کودکان در آینده مفاهیم ریاضی را بهتر و آسانتر درک کنند.

پیشنهاد می کنیم قبل از این آموزش به مطالعه آموزش انواع خطوط بپردازید.

معرفی مفاهیم قیاسی

همان طور که می دانیم قیاس از کلمات هم خانوادۀ مقایسه است. به عبارتی واژه های قیاسی همان واژه هایی هستند که می توان با استفاده از آنها مقایسه کردن را به کودکان آموزش داد. از نگاه ما کلماتی که با پسوند ” تر  یا ترین ” معنا پیدا می کنند می توان به عنوان مفاهیم قیاسی در نظر گرفت.

واژه های زیر را می توان به عنوان نمونه ای از واژه های قیاسی در نظر گرفت.

کوچک، بزرگ، کم، زیاد، کلفت، نازک، پهن، باریک، پر، خالی، زود، دیر، دور، نزدیک، سبک، سنگین، کوتاه، بلند، جلو، عقب،زیر، رو، بالا، پایین و …..

آموزش واژه های قیاسی با نوع سوالاتی که برای کودک مطرح می شود، ارزش پیدا می کنند. گروه آموزشی ریبازی با تجربه بالایی که در آموزش مفاهیم قیاسی به کودکان را دارد، محتوایی بسیار بسیار جذاب و متفاوت را برای کودکان و مربیان و والدینِ آنها ارائه می دهد. این محتواها به صورت بازی است که با ابزار کیت آموزشی ریبازی تهیه شده و به صورت شهودی و ملموس به کودکان آموزش داده می شود و باعث افزایش مهارتهای دست ورزی فرزندان ونوآموزان شما خواهد شد.

نکات بسیار مهم در آموزش مفاهیم قیاسی:

 1. اگر مقایسه بین دو چیز صورت می گیرد، از پسوند ” تر ” و اگر مقایسه بین بیشتر از دو چیز صورت می گیرد از پسوند ترین استفاده کنید.
 2. اگر واژه ای را می خواهید به کودک یاد دهید سعی کنید دقیقاً در مفهوم همان واژه مقایسه صورت بگیرد. مثلاً شما می خواهید بلندی یا کوتاهی دو چیز را مقایسه گنید در اینجا سعی کنید که فقط ارتفاع آن دو چیز با هم متفاوت باشد و پهنا و باریکی یا کلفت و نازکی و هر مشخصه دیگر اون دو چیز متفاوت نباشد.
 3. نوع سوالاتی را که برای آموزش مفاهیم قیاسی به کودکان مطرح می کنید، بهتر است مفاهیم پایه ای ریاضی را مرور کند.
 4. سوالات جذاب و به صورت معمایی باشد که تفکر کردن را به کودک آموزش دهد و خلاقیت او را بروز دهد.
 5.     در گروه آموزشی ریبازی سعی بر دید ریاضی بخشیدن به این مفاهیم را داریم بنابراین سعی کنید از مثالهایی مشابه با مثالهای ما استفاده کنید.

در اینجا به آموزش واژه ی کوچکتر و بزرگتر که در ریاضی استفاده بیشتری دارد، می پردازیم.

آموزش مفهوم قیاسی کوچک و بزرگ به کودکان با استفاده از بازی

به نظر ما مفهوم اجتماعی کوچک و بزرگ را کودک در طول دوره کودکیِ خود با ارتباط و گفتگوهای متداول فرا خواهد گرفت. از نظر ما مهم است که این مفاهیم را به گونه ای آموزش دهیم تا در آینده دید ریاضی آنها نسبت به این واژه ها قویتر باشد و مفاهیم مرتبط با آنها را بهتر درک کنند.

نمونه ای از موضوعات مهم کوچک و بزرگ در مفهوم ریاضی، مقایسۀ کوچک و بزرگ بودن اضلاع و اندازه گیری آنها در اشکال هندسی است که در اینجا به آنها می پردازیم.

 •   در مقایسه کوچک و بزرگ بودن اشکال دقت کنید که ابعاد دو شکل مثل هم باشند یعنی یک شکلی مثل مستطیل را با یک شکل مثل مکعب مقایسه نکنید. مستطیل فقط طول و عرض دارد در حالی که مکعب طول و عرض و ارتفاع دارد.
 •   سعی کنید دو شیئی را با یکدیگر مقایسه نکنید در حالی که شکل اول بلندی بیشتری از شکل دوم داشته باشد ولی پهنای آن کمتر باشد. مقایسه این گونه اشکال به صورت کلی صحیح نمی باشد و بهتر است که سوالات مربوط به مقایسه را جزئی تر کنید مثلا بلندی کدام شکل بیشتر است؟
 •   برای مقایسه اشکال بزرگتر و کوچکتر سعی کنید دو شکلی را با هم مقایسه کنید که همه مشخصات شکل اول از همه مشخصات شکل دوم بزرگتر باشد.

مثال1: تصویر زیر را به کودک نشان دهید و از او بخواهید که این دو تصویر را بسازد.

آموزش مفاهیم قیاسی

اگر کودک یا نوآموز شما، ابزار کیت آموزشی ریبازی را دارد می تواند با استفاده از 4 سه گوش آبی و یک سه گوش سبز این دو شکل داخل تصویر را بسازد وگرنه می تواند با کاغذ رنگی اشکال داخل تصویر را بسازد.

نکته: استفاده از 4 چهارگوش برای ساختن یک سه گوشِ بزرگتر، یک بازی فکری است که  قدرت ذهن کودک را افزایش داده و در آینده می تواند مفاهیم مرتبط با بزرگتر شدن مساحت اشکال و رابطه های نسبی را بهتر یاد بگیرد.

آموزش مفاهیم قیاسی به کودکان

مثال زیر بیانگر نکته فوق است.

نمونه سوال: با توجه به تصویر فوق نسبت مساحت دو شکل را بیان کنند.

زمانی که کودک در دوران پیش دبستانی این فعالیتها را به صورت عملی انجام داده باشد برای درک مفاهیم مرتبط با آنها بسیار راحت تر می توان عمل کرد.

سوال برای مربیان :

مثال1: مقایسه کدام اشکال داخل تصویر مناسب نیست؟ چرا؟

آموزش مفاهیم قیاسی به کودکان پیش دبستانی

 پاسخ:

با توجه به تصویر می توان گفت، مقایسه مستطیل زرد و مربع زرد با یکدیگر مناسب نیست زیرا پهنا ( عرض) هر دو با هم برابر است.

بهتر است پرسیده شود: درازای کدام بزرگتر یا کوچک تر است؟

مقایسه مثلثهایی که با چوبها ساخته شده نیز مناسب نیست زیرا لبه های زرد و قرمز مثلث بالا از مثلث پایینی بزرگتر و لبه سبز مثلث بالایی از لبه سبز مثلث پایینی کوچکتر است.

نمونه فعالیتی را که می توان برای کودکان انجام داد و مفاهیم قبلی را نیز مرور کرد.

فعالیت: آموزش مفهوم قیاسی کوچک و بزرگ همراه با مرور مفاهیم پایه ای ریاضی

 •   با 4 مهره دومینوی سیاه یک فلش از سمت چپ به راست بسازد.
 •   یک دسته سه تایی از مهره های سبز، 3 دسته دو تایی از مهره های زرد و 3 دسته سه تایی از مهره های قرمز بردارند.
 •   با مهره ها 3 تا سه گوش از چپ به راست بسازند.

آموزش مفاهیم قیاسی با بازی

با توجه به تصویر بالا به سوالات زیر پاسخ دهند.

 1. بزرگترین سه گوش با چند مهره ساخته شده است؟
 2. اولین سه گوش با چه رنگی ساخته شده است؟
 3. در بزرگترین  سه گوش، هر لبه با چند مهره ساخته شده است؟

با توضیحات ساده سعی کنید کودک را برای بیان کلمات مناسب در جاهای خالی راهنمایی کنید. این نوع تمرینات باعث افزایش درک مطلب کودک می شود.

 •   سه گوش زرد از سه گوش سبز ………………… است. ( طرز بیان مربی: سه گوش زرد از سه گوش سبز چی است؟ آفرین بزرگتر است)
 •   سه گوش قرمز ………… سه گوش است. ( پاسخ: بزرگترین)
 •   سه گوش زرد از سه گوش قرمز …….. است.
 •   سه گوش زرد …………….. سه گوش است.

تمرین: تصویر زیر را نگاه کنید و با توجه به آن به سوالات زیر پاسخ دهید.

آموزش مفاهیم قیاسی با بازی به کودکان

 1. کوچکترین چهارگوش را نشان بده.
 2. تعداد سه گوشها را با انگشتان دست راست خود نشان بده.
 3. بزرگترین گردی را نشان بده.
 4. بزرگترین چهارگوش را نشان بده.
 5. گردیها را از کوچک به بزرگ نشان بده.
 6.     سه گوشها را از بزرگترین به کوچکترین مشخص کن.

تمرین:

 •   چوبی را به صورت ستونی قرار دهید. 2 مهره دومینوی زرد رنگ، 4 مهره دومینوی قرمز رنگ و 5 مهره آبی رنگ را بردارید.
 •   با همه مهره ها در شکل سمت چپ یک سه گوش بسازید که یک لبه آن زرد رنگ، یک لبه آن قرمز رنگ و یک لبه آن آبی رنگ باشد.
 • در سمت راست چوب، یک سه گوشی کوچکتر از آن درست کنید که رنگ لبه های آن فرقی نداشته باشد. ( به چند حالت می توانند چنین کاری را انجام دهند؟)

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید