آموزش انواع خطوط در پیش دبستانی با بازی


آموزش انواع خطوط در پیش دبستانی ها از این جهت حائز اهمیت است که در مطالب هندسه بسیار پرکاربرد هستند. گروه آموزشی ریبازی برای آموزش انواع خطوط، بازیهایی را طراحی می نماید تا علاوه بر آموزش انواع خطوط به کودک، مهارتهای دست ورزی او را نیز افزایش دهد.

انواع خطوطی که در پیش دبستانی آموزش داده می شود عبارتند از:

 1.     خط راست
 2.     خط شکسته
 3.     خط خمیده
 4.     خط بسته
 5.     خط باز

برای آموزش خطوط، بسیاری از گروههای آموزشی شعر می سازند یا مثالهایی از خمیده بودن و راست قامت بودن افراد برای کودک می آورند. گروه آموزشی ریبازی این طریقه توضیح را نه رد نه تایید می کند. تجربه ما در آموزش انواع خطوط به این صورت است که ابتدا آنها را با رسم کردن بر روی تابلو به کودکان معرفی می کنیم. برای اینکه اسامی خطوط در ذهن کودک بماند با انجام فعالیتهای عملی مفهوم را به آنها آموزش می دهیم.

آموزش انواع خطوط با بازی چینش مهره های تاپلینگ

تعریف تاپلینگ: چینش مهره های دومینو به صورت پشت سر هم که فاصله بین آنها کمی از نصف طول مهره دومینو کمتر است را تاپلینگ می گوییم.

مثال 1: یک خط راست و یک خط شکسته را روی سطحی بکشید و از کودک بخواهید که پشت خط شکسته مهره های دومینو را به هر طریقی که دوست دارد، بچیند.

آموزش انواع خطوط

مثال2: یک خط راست و یک خط خمیده را روی یک سطحی بکشید و از کودک بخواهید که مهره ها را پشت خط راست مطابق با تصویر زیر بچیند.

آموزش انواع خطوط در پیش دبستانی با بازی

مثال3: یک خط خمیده و یک خط شکسته و یک خط راست را روی یک سطحی بکشید و از کودک بخواهید که مهره ها را پشت خط خمیده مطابق با تصویر زیر بچیند.

آموزش انواع خطوط در پیش دبستانی

نکته: برای آموزش خط خمیده می توان یک پلکان پیچشی را بسازید و از او بپرسید که این پلکان شما را به یاد چه خطی می اندازد. تصویر زیر پلکان پیچشی را به شما نشان می دهد و می توانید آن را در کتاب کودکان و ریاضی مطالعه فرمایید.

آموزش انواع خطوط در پیش دبستانی با بازی

آموزش خطوط راست و شکسته با استفاده از چوبهای داخل کیت ” آموزشی ریاضی ابتدایی با بازی “

انواع خطوط برای کودکان را در کارگاههای بازی و ریاضی با استفاده از چوبهای داخل کیت به صورت زیر آموزش می دهیم.

فعالیت 1: آموزش خط راست

ابتدا دو چوب را بر می داریم و از کودک می خواهیم که بگوید چگونه با آنها می توان یک خط راست را درست کرد؟

کافی است آنها را به صورت مستقیم کنار یکدیگر قرار دهد.

حال از او می خواهیم با سه قطعه چوب یک خط راست درست کند. در این مرحله باید بداند که سه قطعه را باید به صورت مستقیم کنار یکدیگر قرار دهد. بنابراین با قرار دادن چوبها کنار یکدیگر خط راست را به خوبی یاد می گیرد. تصویر زیر بیانگر ساخت یک خط راست با چوبهای داخل کیت آموزشی است.

آموزش انواع خطوط با بازی

فعالیت 2: آموزش خطوط شکسته

مثال 1: با استفاده از دو قطعه چوب یک خط شکسته بسازید و جایی که باعث می شود نام خط را شکسته بگوییم، را به کودک نشان دهید. سپس از او بخواهید که مثال زیر را انجام دهد.

مثال 2: با سه قطعه چوب یک خط شکسته بسازید که در دو نقطه شکسته باشد.

آموزش انواع خطوط به کودکان پیش دبستانی

آموزش خطوط باز و بسته به کودکان پیش دبستانی

از نظر ما بهتر است که در انواع آموزش خطوط به کودکان پیش دبستانی ابتدا خط بسته را به کودک آموزش دهید و سپس خط باز را برای او با استفاده از خط بسته آموزش دهید.

یک خط بسته را برای کودک می کشید. از او می خواهید که پشت خط با مهره های دومینو مطابق با تصویر زیر بچیند.

آموزش انواع خطوط پیش دبستانی

برای اینکه خط باز را به کودک آموزش دهید کافی است از او بپرسید که آیا راهی را برای ورود به داخل تصویر داریم؟

کافی است یک قسمتی از تصویر را پاک کنیم و بگوییم ببینید الان راه باز شد و به این خط، خط باز می گویند.

تمرین : نمونه ای از خطهای باز را برای او رسم کنید و سپس از او بخواهید که کاری کند که خطوط بسته شوند.

معرفی بازی برای آموزش انواع خطوط به کودکان پیش دبستانی

بازی اول:

بازی زیر باعث افزایش هماهنگی اجزای بدن کودک می شود و از طرفی تمرکز او را بالا می برد.

 •   داخل سالن بازی، با استفاده از یک طناب یک مسیر ساده ای را که انواع خطوط را دارد، طراحی نمایید و از کودک بخواهید که مسیر را خوب نگاه کند و سپس یک وسیله ای را روی سر خود قرار دهد و مسیر را طی کند. در پایان مسیری را که طی کرده است بدون نگاه کردن به آن داخل دفتر خود بکشد.

داخل تصویر زیر دو مسیر برای پیمودن کودک طراحی شده است و بعد از طی کردن مسیر و رسم آن توسط کودک بهتر است سوالات زیر را بپرسید.

آموزش انواع خطوط پیش دبستانی با بازی

 1. در مسیر اول چند خط وجود دارد؟
 2. نام خط های مسیر اول را بگو.
 3. تعداد خطهای مسیر دوم را با انگشتان دست چپ خود نشان بده.
 4. اگر خط های مسیر دوم را از چپ به راست بشماریم، نام خط سوم را بگو. ( جواب: خط شکسته)

بازی دوم:

این بازی باعث افزایش دقت دیداری کودک می شود.

 •   بستگی به توانایی کودک، کارتهایی را تهیه کنید که داخل آنها انواع خطوط باشد. به عنوان مثال در بازی 10 کارت را به صورت زیر تهیه کنید که کارتها دارای خطوط به شکل زیر باشند و اگر کودک تا 10 را می تواند بخواند شماره کارتها را بنویسید در غیر این صورت فقط بخواهید که کارتها را به شما نشان دهد.

نکته: بعضی از دانش آموزان پیش دبستانی می توانند اعداد 1 تا  10 را بخوانند ولی بعضی از از آنها این توانایی را ندارند.

 1. کارت اول فقط یک خط راست
 2. کارت دوم فقط یک خط شکسته
 3. کارت سوم فقط یک خط خمیده
 4. کارت چهارم یک خط راست و یک خط شکسته
 5. کارت پنجم یک خط راست و یک خط خمیده
 6. کارت ششم یک خط شکسته و یک خط خمیده
 7. کارت هفتم یک خط باز و یک خط بسته
 8. کارت هشتم یک خط راست، یک خط شکسته و یک خط خمیده
 9. کارت نهم یک خط شکسته، یک خط راست و یک خط باز
 10. کارت دهم یک خط شکسته، یک خط خمیده و یک خط بسته

کارتها را روبروی آنها قرار دهید و نمونه سوالاتی مشابه با سوالات زیر را از آنها بپرسید:

نکته بسیار مهم: سوالات زیر باعث می شود که درک مطلب کودک برای پاسخگویی به سوالات افزایش یابد.

الف: کارتی را نشان بده که فقط خط خمیده داشته باشد. جواب: کارت شماره 3

ب: کارتهایی را نشان بده که خط خمیده و شکسته داشته باشند. جواب: کارت 6، کارت 8، کارت 10 ( برای کودک توضیح دهید که کارتی را باید نشان دهد که داخل اون کارت شکسته و خمیده باشد. حال اگر سوال پرسیده بود که کارتی را نشان بده که فقط خط خمیده و خط شکسته داشته باشد، جواب فقط کارت 6 بود.)

ج: چند کارت میتونی نشون بدی که خط شکسته داشته باشد؟ جواب : 6 کارت

نمونه تمرینات برای ارزیابی موضوع خطوط

 1. یک کارتی را درست کن که داخل آن سه خط باشد. خط ها با هم تفاوت داشته باشند و نام آنها را بگو.
 2. یک کارتی را درست کن که 4 خط داشته باشد و حتما یکی از خطها خط شکسته باشد. نام خطوط را بگو.
 3. کارتی درست کن که سه خط داشته باشد و خط باز داخل آن نباشد. سپس نام خطوط را بگو

با گروه آموزشی ریبازی بمانید تا در آینده از کلیپ های آموزشی و محتواهای جذاب گروه نهایت استفاده را ببرید.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید