دوره هایی که  ریبازی برگزار می نماید:

  • کارگاه بازی و ریاضی پیش دبستانی
  • کارگاه بازی و ریاضی اول ابتدایی
  • کارگاه بازی و ریاضی دوم ابتدایی
  • کارگاه بازی و ریاضی سوم ابتدایی