برای آموزش شمارش به همراه افزایش دقت دیداری می توان تمرینهایی زیبایی را طراحی نمود.

ریبازی اکثر فعالیتها و موضوعات آموزشی خود ( مثلا  آموزش شمارش ) را به صورت شهودی و عملی به دانش آموزان آموزش می دهد.

به عنوان مثال آموزش عدد دو رقمی 12 در کارگاه بازی و ریاضی در تصویر زیر می توانید مشاهده نمائید.

در تصویر زیر، مفهوم  عدد 12 که نیاز به 1دسته ده تایی و 2 یکی دارد، با خلاقیت دانش آموز ساخته شده است. ( البته دانش آموزان ساخت برج را قبلا در کارگاه بازی و ریاضی آموخته اند و از آن برای ساخت دسته های ده تایی استفاده کرده اند.)

آموزش عدد دو رقمی

تصویر1: ساخت عدد دو رقمی 12 با خلاقیت دانش آموز

 

تمرینهای مربوط به موضوع شمارش و دیگر مفاهیم پایه ای

نکته: تمرین زیر، آموزش شمارش و دقت دیداری را می طلبد.

تمرین 1: شکلهای مرتبط سمت چپ و راست را به هم وصل کنند.
در ابتدا برای دانش آموز توضیح ندهید که هر یکی از شکل های سمت راست، با استفاده از شمارش اشکال سمت چپ، مرتب شده است. بگذارید خود فراگیر این رابطه را پیدا کند.

آموزش شمارش

تصویر 2: آموزش شمارش با بالا بردن دقت دیداری

 

نکته: با توجه به اینکه در کارگاه بازی و ریاضی، تصویر 3 توسط خود دانش آموز ساخته می شود، می تواند به تمرین 2 پاسخ دهد. در تصویر تعداد مهره ها به وضوح مشخص نیست و شمارش آنها به دقت بسیار بالایی نیاز دارد.

تمرین 2: ( تصویر 3 کاملا با ابزار کیت آموزشی ریبازی ساخته شده است)

 • در برج هیجانی خارج از چهارگوش، از چه رنگهایی استفاده شده است؟
 • تعداد مهره های رنگ قرمز آن را بگو.
 • تعداد سه گوشهایی که داخل چهارگوش ساخته شده است را بگو؟
آموزش داخل و خارج

تصویر3: آموزش شمارش به همراه مفهوم داخل و خارج

 

تمرین 3 ( مخصوص پیش دبستانی ها):

 • اشکال داخل تصویر 4، شما را به یاد چه شکلهایی می اندازد؟ جواب: سه گوش و چهارگوش
 • در سه گوش چند مهره قرمز رنگ به کار رفته است؟ جواب: 4 تا
 • تعداد مهره های قرمز را که در ساخت سه گوش و چهارگوش به کار رفته، بگو. (در اینجا باید شمارش مهره های قرمز را از سه گوش شروع کند و سپس شمارش مهره های داخل چهارگوش را ادامه دهد.) جواب: بعد از 4 باید برود سراغ مهره های قرمز چهارگوش و بشمارد 5، 6 و 7
آموزش شمارش همراه با اشکال هندسی

تصویر4: آموزش شمارش همراه با اشکال هندسی

ریبازی مفهوم تقارن را برای اول ابتدایی ها (به کمک ابزار کیت آموزشی)، به گونه ای یاد می دهد که خلاقیت آنها نیز بروز کند.

آموزش مفهوم تقارن برای اول ابتدایی ها

لینک ریبازی و تقارن را برای شروع آموزش تقارن مطالعه کنید.

برای اول ابتدایی ها می توان با کمک کیت ریبازی سوالات زیر را طراحی نمود.

نکته: قبل از مطالعه این مطلب  کتاب کودکان و ریاضی؛ تکنیک های خلاق برای آموزش مفاهیم اولیه “ را تهیه نموده و آن را مطالعه نمایید.

تمرین 1: با کمک مهره های دومینو یک پلکان دو طرفه بسازید به گونه ای که:

تقارن داشته باشد و خط تقارن آن عمودی باشد.

آموزش تقارن برای اول ابتدایی

تصویر1: ساخت پلکان دو طرفه برای آموزش تقارن

نکته:دلیل جذاب بودن سبک ریبازی

 • طراحی سازه ها توسط دانش آموز و برزو خلاقیت او
 • مشاهده سوالات متنوع در یک لحظه از کلاس

 

نمونه سوالات برای  پرسیدن مفاهیم پایه ای

 • کدام رنگ بیشترین تعداد را دارد؟ سبز
 • اگر مهره های پله آبی رنگ سمت چپ با سمت راست جمع کنیم تعداد آنها چند می شود؟ 6=3+3
 • یک جمع برای مهره های قرمز و آبی سمت چپ بنویس.
 • یک جمع برای مهره های قرمز و آبی سمت راست بنویس.

نکته: در اینجا توضیح دهید که:

چون شکل، خط تقارن دارند، پس تعداد مهره های قرمز و آبی سمت راست و چپ با هم برابر هستند. پس اگر جمع یک طرف به دست آوریم، طرف دیگر نیز همان می باشد.

 • تعداد مهره های قرمز رنگ سمت راست را با انگشتان دست راست و تعداد مهره های زرد رنگ سمت چپ را با انگشتان دست چپ نشان دهید.

نکته: مفاهیم ریاضی در کارگاههای بازی و ریاضی بسیار متنوع با دانش آموزان تمرین می شود تا به آنها نشان دهیم که ریاضی دارای جذابیت و زیبایی است.

تقارن با کیت آموزشی ریبازی

تصاویر زیر با ابزار داخل کیت آموزشی ریبازی ساخته شده است.

تمرین2: تصویر زیر را به گونه ای کامل کنید که شکل متقارن شود. خط تقارن شکل عمودی است یا افقی؟

آموزش تقارن اول ابتدایی

تصویر2: ساخت اشکال متقارن با کیت آموزشی ریبازی

سوالات مرتبط با تصویر 2:

 • اگر شکلی خط تقارن داشته باشد، 5 تا سه گوش سمت چپ داشته باشد، کل شکل چندتا سه گوش داشته باشد؟
 • خط تقارن آن عمودی است یا افقی؟
 • وقتی شکل متقارن شود، تعداد کل اشکال هندسی چندتاست؟

تمرین3: شکل زیر را به گونه ای کامل کنید که شکل متقارن شود. خط تقارن عمودی است یا افقی؟ سوالات پایه ای برای آن طرح کنید.

آموزش تقارن

تصویر3: ساخت شکل متقارن با کیت ریبازی

 

نکته: دانش آموزان با کیت آموزشی ریبازی تصاویر خلاقانه متنوعی را می توانند طراحی نمایند.

 

مفاهیم کمتر و بیشتر برای اول ابتدایی ها از مفاهیم پایه ای در ریاضی است که فراگیر باید به درستی آن ر ا درک کند تا در ریاضی مفاهیم مرتبط با آن را به درستی یاد بگیرد.

سعی کنید این مفاهیم را با فعالیتهای عملی به دانش آموزان آموزش دهید.

آموزش کمتر و بیشتر مقدماتی برای دانش آموزان

مفاهیم کمتر و بیشتر برای اول ابتدایی ها همراه با مفهوم تقارن را به وسیله کیت ریبازی، آموزش می دهیم.

نکته: مساله بسیار مهم در فعالیتهای عملی این است که قبل از وارد شدن به کلاس، مسائل و ابزار مورد نیاز برای هر دانش آموز مشخص شده باشد.

مثال: طرح زیر را ببینید و سپس سوالات زیر را از دانش آموز بپرسید.

آموزش کمتر و بیشتر

تصویر1: آموزش کمتر و بیشتر با خلاقیت

الف: تعداد مهره های هر رنگ را بگوید.
جواب:زرد : ۸ تا؛ آبی و سبز: ۶ تا؛ قرمز و سفید: ۴ تا

ب: تعداد مهره های رنگ سفید با تعداد مهره های کدام رنگ برابر است؟
جواب: قرمز؛

اگر دانش آموز با نمادهای مساوی، کمتر و بیشتر آشنا شده باشد، برای او توضیح می دهید که

داریم: 4=4

ج: تعداد مهره های سفید از تعداد کدام رنگها کمتر است؟
جواب: زرد (8 تا) ، آبی و سبز ( هر دو 6 تا ) 

به همین ترتیب برای دانش آموز توضیح دهید که: 8 > 4  و 6 > 4

د: آیا ستون سفید، شکل را به دو قسمت مساوی تقسیم کرده است یا نه؟

جواب: بله

در کارگاه بازی و ریاضی از دانش آموز، خواسته می شود که با مهره ها طرحهای دیگری را به گونه ای بسازد که سمت چپ و راست، تقارن داشته باشد.

خلاقیت دانش آموز را در ایجاد طرحهای زیبا، محک بزنید.

از این سازه ها، سوالات متنوع زیادی را می توانید طرح کنید و دانش آموز را به همکاری با خود، تشویق کنید.

نمونه ای از طرحهای دیگر

کمتر و بیشتر و تقارن

تصویر2: طرحهایی برای آموزش ومفاهیم پایه ای

 

با استفاده از کیت آموزشی ریبازی می توان مفاهیم پایه ای را به دانش آموزان همراه با بروز خلاقیت و افزایش تمرکز آموزش داد.

تصاویر زیر با وسایل داخل کیت آموزشی ریبازی ساخته شده اند.

نمونه سوالات تصویر3:

 • در تصویر زیر،سه گوشهای شکل سمت راست بیشتر است یا شکل سمت چپ؟
 • دو شکل داخل تصویر روی هم چند چهارگوش دارد؟
 • چهارگوشهای سمت راست، چندتا بیشتر از چهارگوشهای سمت چپ هستند؟
کمتر و بیشتر

تصویر3: آموزش کمتر و بیشتر با اشکال هندسی کیت ریبازی

 

ساخت تصاویر زیر علاوه بر بالا بردن تمرکز دانش آموز، به شما ایده می دهد که سوالات متنوعی برای دانش آموز طراحی کنید.

نمونه سوالات تصویر 4:

 • نام رنگی که بیشترین تعداد را دارد بگو. جواب: قرمز
 • تعداد کدام رنگ برابر با 3 است؟ جواب: آبی
 • نام رنگها را از کمترین تعداد تا بیشترین تعداد بگو. جواب: مشکی (یکی)؛ زرد ( دو تا)؛ آبی(سه تا) و قرمز ( 4 تا)
 • و ……..
آموزش کمتر و بیشتر

تصویر4: استفاده از مهره های فلزی برای آموزش کمتر و بیشتر اول ابتدایی ها

 

تمرین: با تصویر زیر سوالات متنوعی برای مفاهیم کوتاه و بلند، کمتر و بیشتر، جمع اعداد طراحی نمایید.

کمتر و بیشتر اول ابتدایی ها

تصویر5: آموزش مفاهیم پایه در کارگاه بازی و ریاضی

 

سوالات مقایسه برای ارزیابی دانش آموزان وقتی با علامتهای کمتر و بیشتر و مساوی اشنا شده باشند:

تمرینات تئوری

تمرین 1: در جاهای خالی علامت مناسب ( < = > ) قرار دهید:

الف: 3+6 …… 5+4         ب: 6-9 ……. 7-9      ج: 5-10+20 …….. 15+10+5

و: شش دسته ده تایی و 7 یکی ……  پنج دسته ده تایی و 9 یکی

ی:  4 دسته ده تایی ……. سه دسته ده تایی و 9 یکی

تمرین 2: یک شکل برای هر دو عبارت زیر بکشید و سپس آنها را با هم مقایسه کنید.

الف: 3 دسته ده تایی و 7یکی

ب: 8 دسته 5 تایی

ریبازی در کارگاه بازی و ریاضی با استفاده از ابزار کیت، مسائل محیط و مساحت را به صورت فعالیتهای عملی طراحی می نماید.

قبل از مطالعه این مطلب می توانید لینک های زیر را نیز مطالعه کنید.

آموزش محیط در کارگاه بازی و ریاضی

تمرین سانتی متر، محیط و مساحت کارگاه بازی و ریاضی

محیط و مساحت یکی از موضوعات کاربردی در ریاضی می باشد.

طراحی مساله به صورت عملی، باعث می شود که دانش آموز نسبت به حل مساله علاقه بیشتری را نشان دهد.

در تصویر زیر مساله ای طراحی شده است که دانش آموز در  کارگاه با استفاده از قطعات داخل کیت، شکل را می سازد.

سپس مساحت آن را با فرمولهای مرتبط حل می کند.

فرمول های مرتبط

محیط مستطیل= 2× ( عرض + طول)

مساحت مستطیل= عرض × طول

محیط مربع= 4× اندازه یک ضلع

مساحت مربع = خودش × اندازه یک ضلع

محیط مثلث = مجموع سه ضلع

مساحت مثلث= 2 ÷ ( ارتفاع × قاعده )

 

 تمرین 1: صورت سوال، داخل تصویر1 داده شده است و دانش آموزان چهارم ابتدایی می توانند آن را حل کنند. ( این سوال نکته زیبایی دارد زیرا که دانش آموزان باهوش به نکاتی پی می برند که باید برای آنها توجیه منطقی آورد.)

آموزش مساحت ابتدایی

تصویر 1: طراحی مساله با کیت آموزشی ریبازی

 

محاسبه محیط و مساحت برای سوم و چهارم ابتدایی

تمرین 2: اگر در تصویر 2، طول و عرض مستطیل به ترتیب برابر با ۴ و ۲ سانتی متر و اندازه ضلع هر مربع با اندازه عرض مستطیل برابر باشد:


الف: سه شکل داخل تصویر را بسازید یا رسم کنید.


ب: بدون محاسبه محیط، مشخص کنید که محیط کدام یک از شکلها با هم برابر و کدام یک با هم متفاوت است؟


ج: محیط و مساحت هر کدام از شکلها را حساب کنید.


د: آیا می توانید با این سه شکل هندسی( یک مستطیل و دو مربع)، شکل دیگری بسازید که محیط آن با بقیه شکلها تفاوت داشته باشد؟

راهنمایی :


ی: آیا می توان با این سه شکل هندسی، شکل دیگری ساخت که مساحتش با بقیه فرق کند؟

و: از قسمتهای “د” و ” ی” چه نتیجه ای می توان گرفت؟

محیط و مساحت اشکال هندسی

تصویر 2: ساخت اشکال هندسی با کیت ریبازی

 

تمرین 3:  به تصویر زیر نگاه کنید. اگر اندازه ضلع مربعِ قرمز رنگ، 2 سانتی متر و مثلثهای داخل تصویر همه متساوی الساقین باشند،

الف: محیط شکل داخل تصویر را به دست آورید. ( مخصوص سوم و چهارم ابتدایی)

ب: مساحت شش ضلعی را به دست آورید. ( مخصوص چهارم ابتدایی)

 راهنمایی: اندازه اضلاع بر اساس اشکالی که استفاده شده است، تشخیص داده می شود.

 آموزش محیط و مساحت ابتدایی

تصویر3: ساخت شکل هندسی با کیت ریبازی

 

نکته: جواب این سوالات را داخل کانال ریبازی، می توانید مشاهده نمایید.

در صورت تمایل به کانال ریبازی بپیوندید.

آموزش کسرها در کارگاه ریاضی با بازی، ، با استفاده از کیت آموزشی ریبازی صورت می گیرد.

این آموزش، خلاقیت دانش آموز را در طرح مساله نمایان می کند.

لینک های زیر را قبل از تمرینات زیر مطالعه نمایید.

کارگاه ریاضی با بازی و آموزش کسرها

آموزش کسرها در کارگاه ریاضی با بازی

کسرها و خلاقیت در کارگاه ریاضی با بازی

 

طراحی تمرینات با استفاده کیت آموزشی ریبازی

کلیه تصاویر زیر با استفاده از ابزار داخل کیت ساخته شده است.

سوالات دوم ابتدایی ها

بازی و ریاضی

تصویر1

تمرین: در تصویر 1، همه مثلث ها با هم برابر هستند.

الف: کدام رنگ بیشترین قسمت از شکل را تشکیل داده است؟

جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کنید.

ب: رنگ آبی …… قسمت از …… قسمت مساوی شکل را تشکیل داده است.

ج: قسمت های آبی رنگ شکل از قسمت های سبز رنگ شکل …….. است.

د: مجموع قسمتهای آبی رنگ و قرمز رنگ با قسمتهای سبز رنگ …….. است.

 

سوالات سوم ابتدایی ها

تمرین 1: الف: با توجه به تصویر 1 ( تصویر فوق) و با استفاده از کسرها، یک جمع برای قسمتهای آبی رنگ و قرمز رنگ بنویسید.

جواب:4/8=2/8+2/8 ؛

ب: در تصویر1، اگر مثلثهای سبز رنگ، آبی رنگ و قرمز رنگ به ترتیب قسمتهای کشت شده گندم، جو و  یونجه باشد:

 • چه کسری از زمین گندم کاشته شده است؟ با مثلثها، شکل را به گونه ای تغییر دهد که بتواند کسری مساوی با آن را نشان دهد.
 • قسمت کشت شده گندم بیشتر است یا یونجه؟ با مقایسه کسرها آن را نشان دهید.

 

تمرین 2: با توجه به تصویر زیر، اگر طول مستطیل دو برابر ضلع مربع باشد،
الف: چه کسری از شکل، سبز رنگ است؟
ب: مجموع قسمتهای زرد رنگ و آبی رنگ چه کسری از شکل را تشکیل می دهند؟
ج: کسر مربوط به قسمت آبی رنگ بزرگتر است یا قرمز رنگ؟

 

آموزش کسرها

تصویر2

 

تمرین 3: با توجه به تصویر3، مساله زیر را برای دانش آموز تشریح کنید.
کشاورزی زمین خود را به دو قسمت مساوی تقسیم کرد.
در نیمی از آن گندم کاشت و نیم دیگر را به دو قسمت مساوی تقسیم کرد و در یک قسمت آن جو کاشت.
الف: چه کسری از زمین را گندم کاشته است؟
ب: چه کسری از زمین هنوز کشت نشده است؟

ج: با توجه به دو شکل در تصویر 3، دو کسر مساوی را بگویند( کسرهای مربوط به کاشت گندم.)
د: کدام یک از رنگها، می تواند قسمت کشت نشده را نشان دهد؟

آموزش کسرها

تصویر3

 

تجربه ریبازی: سعی کنید با ابزار، دانش آموز را به طراحی و ساخت مساله تشویق کنید.

قبل از مطالعه این مطلب، سعی کنید مطالب دیگر را در مورد آموزش جمع و تفریق به سبک ریبازی مطالعه فرمایید.

نحوه آموزش مفهوم جمع در کارگاه بازی و ریاضی

آموزش جمع برای اول ابتدایی ها در کارگاه بازی و ریاضی

ریبازی سعی دارد در کارگاه بازی و ریاضی تمام مفاهیم را در صورت امکان به صورت عملی و مشاهده ای به دانش آموزان آموزش دهد.

یکی از این مفاهیم در دوره اول ابتدایی آموزش جمع و تفریق با محور اعداد است.

محور اعداد در کارگاه بازی و ریاضی با مهره های دومینو و قطعات چوب داخل کیت ریبازی ساخته می شود.

نمونه ای از محوری که در کارگاه بازی و ریاضی توسط اول ابتدایی ها ساخته می شوند در تصویر زیر می بینید.

 

جمع و تفریق با محور اعداد

تصویر1: ساخت محور اعداد با کیت ریبازی

دلایل فعالیتها به این شکل، افزایش مهارتهای دیگر دانش آموز است از قبیل هماهنگی چشم و دست، تنظیم فاصله ها به صورت مساوی و ….

تصویر 1، محور اعدادی را نشان می دهد که مهره سیاه، عدد صفر را نشان می دهد و چینش را در کارگاه بازی و ریاضی به گونه ای آموزش می دهیم که مفهوم محور و اعداد و آموزشهای مرتبط را بیاموزند.

درکارگاه بازی و ریاضی، آموزش جمع و تفریق را با کمک محور اعداد به صورت عملی، به دانش آموزان آموزش داده می شود.

آموزش جمع اعداد در کارگاه بازی و ریاضی

مثال: جمع 3+6 را با محور بسازید و جواب آن را به دست آورید.

نکته: برای انجام دادن این جمع به کمک محور اعداد، ابتدا یک مهره رنگی را برای صفر محور انتخاب کنند.

سپس از یک رنگ دیگر 6 تا و سپس از رنگی متفاوت با دو رنگ دیگر، 3 تا برداشته و آنها را به صورت تصویر زیر با قاصله های مساوی بچینند.

آموزش جمع

تصویر 2: آموزش جمع در کارگاه بازی و ریاضی

برای آنها توضیح دهید که ابتدا 6 تا به سمت جلو می آییم و سپس 3 تا دیگر باید به سمت جلو حرکت کنیم و به جواب 9 می رسیم.

سعی کنید بعد از انجام دادن آن به صورت عملی، فراگیر داخل دفتر خود این فعالیت را رسم کند.

 آموزش تفریق در کارگاه بازی و یاضی

مثال: جواب تفریق 6-9 را با کمک محور اعداد به دست آورید.

آموزش تفریق

تصویر2: آموزش تفریق در کارگاه بازی و ریاضی

توضیح: در ابتدا یک مهره برای صفر محور برداشته و سپس به تعداد عدد اول ( از یک رنگ ) مهره ها را نتخاب کند.

در این مثال، یک مهره مشکی برای صفر محور و  9 مهره آبی را به ازای عدد اول بردارد.

9 مهره را بچیند، کم شدن در کار عملی را به این صورت توضیح می دهید که تعداد مهره هایی که باید کم شود را می ریزیم.

در این جا باید 6 مهره ریخته شود. مهم است که دانش آموز تشخیص دهد 6 مهره را چگونه بریزد که سه مهره ه باقی مانده نریزد.

نکته: بعد از انجام این فعالیتها، فراگیر داخل دفتر خود نیز رسم کند.

 

تمرینات ریبازی

تمرین1: جمع 8+7 را با محور اعداد به سبک ریبازی انجام دهند و جواب را به دست آورند.

تمرین2: تفریق 6-12 را با کمک محور اعداد به سبک ریبازی انجام دهند  و جواب را به دست آورند.

تمرین3: جمع 7+3+8 را با محور اعداد نشان دهند.

راهنمایی: در حل این مسائل سعی کنید، ابتدا انتخاب درستی انجام دهند. به عبارتی چهار رنگ را انتخاب کرده، رنگ اول یک مهره برای صفر محور، از رنگ دوم 8 مهره، رنگ سوم 3 مهره و رنگ چهارم، 7 مهره را بردارند. ساخت محور را انجام دهند و جواب را به دست بیاورند.

تمرین4: تفریق 3-6-15 را با محور اعداد نشان دهند.

راهنمایی: در تفریق همیشه باید دو رنگ انتخاب شود، یک رنگ به تعداد یک مهره برای صفر و تعداد 15 مهره برای چیدن محور، سپس 6 تا ریخته می شود و به عدد 9 می رسد، سپس 3 مهره ریخته می شود و به عدد 6 می رسد و جواب را می یابد.

دقت کنید، بیان شما باید به گونه ای باشد که فراگیر بتواند فعالیتها را با ترسیم نیز انجام دهد.

 

ریبازی معتقد است که مفهوم “قبل و بعد” یکی از مهم ترین مطالب کاربردی در آموزش ریاضی دوره های پیش دبستانی و اول ابتدایی است.

برای اشنایی با این مفاهیم  ابتدا پیش نیازها را با دانش آموزان کار کنید.

لینک آموزش مفهوم ” قبل و بعد” از لحاظ مکانی را مطالعه فرموده تا بتوانید تمرینات زیر را برای فراگیران به راحتی آموزش دهید.

نکات بسیار مهم در مفهوم قبل و بعد

 • جهت حرکت
 • جهت نگاه کردن به پشت سر یا جلو

با مشاهده تصویر سوالات زیر را برای فراگیر طراحی کنید.

قبل و بعد

فعالیت 1: 

آموزش مفهوم جهت، شمارش، قبل و بعد:

 • از فراگیر بخواهید با 4 مهره زرد، فلش را به گونه ای بسازد که جهت چپ به راست را نشان دهد. ( فلش زرد رنگ مطابق تصویر)
 • مهره ها را مطابق تصویر بچیند.

با توجه به جهت مشخص شده، سوالات زیر پرسیده شود.

 •  مهره چهارم چه رنگی است؟  سبز رنگ
 • در چینش، چه رنگی بیشتر از همه استفاده شده است؟ قرمز و آبی
 • قبل از مهره پنجم، چه رنگهایی وجود دارد؟ سبز، قرمز، سفید و آبی
 • قبل از مهره سبز، چند مهره وجود دارد؟ 3 تا
 • مهره های قبل و بعد از مهره سفید را نشان بده.

سوال زیر برای اولی ها:

 • تعداد مهره های چیده شده را بگو. چهار مهره سیاه قبل از مهره آبی اولی قرار بده وحساب کن تعداد کل مهره ها چندتا می شود؟

فعالیت2:

جهت حرکت را با فلش از راست به چپ با چهار مهره سیاه نشان دهد.

 چهار مهره دومینو با رنگهای قرمز، سبز، آبی و زرد به فراگیر تحویل دهید.

حال از او بخواهید فعالیتهای زیر را با توجه به جهتی که شما مشخص کرده اید، انجام دهد.

 • ابتدا مهره قرمز، سپس سبز و آبی و در پایان زرد را در روی یک خط راست به صورت تاپلینگ ( آموزش در کتاب کودکان و ریاضی ) بچیند.
 • حال مهره های قبل از مهره آبی را بگوید.
 • مهره های بعد از مهره ی قرمز را بگوید.
 • مهره قبل و بعد مهره ی سبز را بگوید. ( جواب: مهره قبل: قرمز    مهره بعد: آبی )

سوال زیر برای اولی ها:

 • سه مهره سبز را  قبل از مهره قرمز قرار بده و تعداد کل مهره ها را محاسبه کن. توضیح: ابتدا چند مهره داشتیم: 4 تا، چند مهره اضافه کردید؟ 3 تا پس تعدادشون چندتا میشه؟ 7=3+4

 

آموزش اشکال هندسی همراه با مفهوم قبل و بعد

اشکال هندسی و قبل و بعد

نکته: در مفهوم قبل و بعد  تعیین نمودن جهت برای فراگیر بسیار مهم است.

فعالیت 3:

با توجه به فلش سیاه رنگ به سوالات زیر پاسخ دهد.

 • قبل از چهارگوش آبی چند چهارگوش وجود دارد؟ جواب : هیچ تا
 • قبل از چهارگوش زرد، چه شکلهایی می بینی؟ جواب:  سه گوش و چهارگوش ( جواب مرتبط با سوال را برای او توضیح دهید تا در آینده مسائل را بهتر درک کند. در اینجا فقط نام شکلها را می خواهد.)
 • بعد از چهارگوش قرمز چند شکل وجود دارد؟ جواب: سه شکل ( مساله تعداد را می خواهد. اگر گفت دوتا سه گوش و یکی چهارگوش؛ بپرسید: پس چندتاست؟ 3 تا)

سوال برای اولی ها:

اگر به شکل، یک دسته شش تایی سه گوش اضافه کنیم، کل سه گوشهای در شکل چندتا می شوند؟ جواب: 8=6+2

نکته: سعی کنید در آموزش مفاهیم ریاضی، سوالات به گونه ای طرح گردد که مفاهیم قبلی نیز مرور گردد.

درک اعداد دو رقمی برای دانش آموز بسیار مهم است.

پیرو مبحث قبلی اعداد دو رقمی برای اول ابتدایی، مواردی را برای آشنایی با مقایسه این اعداد به دانش آموز آموزش می دهیم.

نکته بسیار مهم: برداشت مربی از این مطلب، باید به گونه ای بیان شود که دانش آموز به بهترین و ساده ترین شکل ممکن، مساله ی مقایسه را با تحلیل بیاموزد و بتواند مراحل را توضیح دهد.

بیان مربی در نحوه پرسیدن سوالاتی که در این مطلب بیان شده، بسیار حیاتی است.

نکته: نیاز است که دانش آموز در دوره پیش دبستانی با مفاهیم کم و زیاد (کمتر( ترین) – بیشتر(ین)) آشنایی کامل داشته باشد.

کمتر و بیشتر

آموزش کمتر و بیشتر

ریبازی معتقد است درک مفاهیم مرتبط با اعداد به یادگیری ریاضی دانش آموز بسیار کمک می کند. این درک با انجام فعالیتهای عملی افزایش خواهد یافت.

توجه کنید که قبل از مقایسه اعداد دو رقمی با یکدیگر، مقایسه اعداد یک رقمی با دو رقمی آموزش داده باشید.

نکته: مقایسه در مرحله اول به تعداد رقم های دو عدد بستگی دارد.

معتقدیم دانش آموز در همان کلاس اول تفاوت رقم و عدد را با مثال، در زمانی که عدد دو رقمی را یاد می گیرد، آموزش ببیند.

نکات مهم در آموزش مقایسه اعداد دو رقمی در کارگاه بازی و ریاضی

 • با علامتهایی که در ریاضی برای مقایسه به کار می رود، آشنایی کامل داشته باشد.
 • مقایسه را به گونه ای یاد بگیرد که در مقاطع بالاتر نیز به راحتی این عمل را انجام دهد.
 • مقایسه به گونه ای صورت بگیرد که مفاهیم مرتبط با اعداد دو رقمی مرور شود.

با یک مثال نکات دوم و سوم را توضیح می دهیم.

حالت الف: دهگان یکی از عددها بزرگتر باشد

مثال 1: مقایسه اعداد دو رقمی 18 و 23

خواسته ها از دانش آموز در کارگاه بازی و ریاضی

 •  عدد 18 را با مهره ها بساز.
 • عدد 23 را با مهره ها بساز.

نکته: ساخت اعداد دو رقمی در کارگاه بازی و ریاضی بوسیله مهره های دومینو مشابه با تصویر زیر ساخته می شود ( تعداد دسته های ده تایی و یکان عدد 23 را بسازند.)

اعداد دو رقمی

 • ساخت کدام عدد به مهره های بیشتری نیاز دارد؟
 • کدام عدد بیشتر ( یا بزرگتر ) است؟
 • یکان اعداد دو رقمی 18 و 23 را مشخص کن. کدام یک بزرگتر است؟

نکته: سوال آخری در بالا بسیار حیاتی است زیرا مربی باید بتواند به گونه ای توضیح دهید که دانش آموز متوجه شود در مقایسه دو عدد، ابتدا نباید به یکان توجه نمود.

 • دهگان (تعداد دسته های ده تایی)  اعداد دو رقمی 18 و 23 را بگو. کدام بزرگتر (یا بیشتر) است؟

نکته: این سوال نیز بسیار مهم است زیرا باید به گونه ای توضیح داده شود که روش مقایسه را به درستی یاد بگیرد تا در کلاسهای بالاتر که با اعداد چند رقمی آشنا می شود، مقایسه را به راحتی انجام دهد.

نتیجه : اگر دو عدد دو رقمی داشته باشیم که دهگان آنها با هم فرق داشته باشد، عددی بزرگتر است که رقم دهگان آن بزرگتر باشد.

تجربه ریبازی در کارگاه بازی و ریاضی

سوالاتی که بعد از سوال آخر توسط مربی از دانش آموز پرسیده می شود:

 • کدام رقم از اعداد دو رقمی برای مقایسه مهم تر بود؟ رقم دهگان
 • دهگان اعداد دورقمی کدام سمت نوشته می شود؟ سمت چپ
 •  برای مقایسه در اعداد دو رقمی، رقم سمت چپ مهمتر است یا رقم سمت راست؟ سمت چپ

حالت ب: دهگان دو عدد با هم برابر باشد

مثال 2 : عدد 23 و 28 را با یکدیگر مقایسه کنید.

روش بیان مساله به سبک ریبازی:

با سوال جواب را پیدا می کنیم.

سوال : کدام عدد رقم بیشتری دارد؟ ( گفتیم هر عددی که رقم بیشتری دارد بزرگتر است.)  جواب:  رقم های هر دو عدد با هم برابر هستند.

سوال : ابتدا به کدام رقم باید نگاه کنیم؟ جواب :  رقم سمت چپ ( دهگان)

نکته: هر کدام بزرگتر باشد، آن عدد بزرگتر است. آیا در این سوال، رقم دهگان هیچ کدام بزرگتر هست؟ نه؛ بنابراین رقم بعدی رو نگاه می کنیم.

سوال: رقم بعدی ( یکان دو عدد ) کدام عدد بزرگتر است؟ 28 یا 23؟ 28؛ بنابراین 28 بزرگتر است.

 

نکات مهم در مقایسه دو عدد در حالت کلی:

1: شمردن رقمهای دو عدد ؛ هر کدام رقم بیشتری دارد، بزرگتر است.

2: اگر تعداد رقم ها برابر باشد، به اولین رقم سمت چپ هر دو عدد نگاه می کنیم. هر کدام بزرگتر باشد، آن عدد بزرگتر است.

3: اگر آنها هم با هم برابر باشند، همین جوری به سمت راست حرکت می کنیم، هر کدام که زودتر رقم بزرگتری داشت،بزرگتر است.

 

نکته : ساخت اعداد دو رقمی را با بازیهایی به آنها آموزش دهید که تمرکز آنها نیز افزاش یابد.

مثال: دسته ها را با تاپلینگ یا برج های هیجانی بسازند.

اعداد دو رقمی

ساخت عدد 23

 نمونه آزمون عملکردی سوم ابتدایی را می توانید در لینک پیوست زیر مشاهده کنید.

کافی است بر روی لینک زیر کلیک کرده و فایل آزمون را مشاهده کنید.

آزمون عملکردی ریبازی برای سوم ابتدایی

تیم ریبازی با برگزاری کارگاههای متعدد ریاضی با بازی از سال 1394 تاکنون به تجربه های زیادی دست یافته است.

این تجربه ها در حال حاضر به صورت آزمونهای عملکردی در سایت برای دانش آموزان طراحی شده تا در شرایط کرونایی از آنها نهایت استفاده را ببرند.

نمونه آزمون عملکردی سوم ابتدایی را می توانید در تصویر زیر مشاهده کنید.

نمونه آزمون عملکردی سوم ابتدایی

تصویر: ساخت جواب مساله طبقات توسط دانش آموزان

 

اگر مطالب ریاضی را به صورت مشاهده ای و عملی به دانش آموزان آموزش دهید، باعث علاقمندی آنها به ریاضی شده و از طرفی مهارتهای آنها را افزایش خواهید داد.

آزمونهای عملکردی علاوه بر ارزیابی دانش آموزان، باید در حین آزمون نیز مهارتهایی به  دانش آموز اضافه کند.

سوالات درسی را همراه با مهارتهای دست ورزی از دانش آموز بپرسید تا با نقاط ضعفهای دیگر او نیز اشنا شوید و بتوانید برای آن راهکارهایی بیابید.

ریبازی در کارگاههای بازی و ریاضی تمام سعی خود را می کند که اضطرابهای آزمون را از دانش آموز بگیرد.

آزمون همراه با بازیهای جذاب برگزار کنید و مفاهیم را در حین بازیها از او بپرسید.

کارگاه ریاضی با بازی و نمونه آزمون دوم ابتدایی

ریبازی با توجه به شرایط موجود ( وجود ویروس کرونا و قرنطینه بودن)  در نظر دارد برای دانش آموزان در سال تحصیلی جدید:

نمونه سوالات کارگاه ریاضی با بازی را  برای مطالعه دانش آموزان در سایت قرار دهد.

این آزمونها به صورت فایل pdf برای مطالعه عزیزان قرار داده می شود.

برای اینکه به سوالات شما پاسخ داده شود، کافی است در قسمت مربوطه دیدگاه یا سوالات خود را ارسال کنید.

برای آزمون گرفتن از دانش آموز روی لینک زیر کلیک کرده و با او تمرین کنید.

سوال ریبازی برای دوم ابتدایی

 

نمونه ای از ساخت ساعت توسط دانش آموزان در کارگاه را میتوانید در تصویر زیر مشاهده کنید.

ریاضی با بازی