ریبازی در کارگاه بازی و ریاضی با استفاده از ابزار کیت، مسائل محیط و مساحت را به صورت فعالیتهای عملی طراحی می نماید.

قبل از مطالعه این مطلب می توانید لینک های زیر را نیز مطالعه کنید.

آموزش محیط در کارگاه بازی و ریاضی

تمرین سانتی متر، محیط و مساحت کارگاه بازی و ریاضی

محیط و مساحت یکی از موضوعات کاربردی در ریاضی می باشد.

طراحی مساله به صورت عملی، باعث می شود که دانش آموز نسبت به حل مساله علاقه بیشتری را نشان دهد.

در تصویر زیر مساله ای طراحی شده است که دانش آموز در  کارگاه با استفاده از قطعات داخل کیت، شکل را می سازد.

سپس مساحت آن را با فرمولهای مرتبط حل می کند.

فرمول های مرتبط

محیط مستطیل= 2× ( عرض + طول)

مساحت مستطیل= عرض × طول

محیط مربع= 4× اندازه یک ضلع

مساحت مربع = خودش × اندازه یک ضلع

محیط مثلث = مجموع سه ضلع

مساحت مثلث= 2 ÷ ( ارتفاع × قاعده )

 

 تمرین 1: صورت سوال، داخل تصویر1 داده شده است و دانش آموزان چهارم ابتدایی می توانند آن را حل کنند. ( این سوال نکته زیبایی دارد زیرا که دانش آموزان باهوش به نکاتی پی می برند که باید برای آنها توجیه منطقی آورد.)

آموزش مساحت ابتدایی

تصویر 1: طراحی مساله با کیت آموزشی ریبازی

 

محاسبه محیط و مساحت برای سوم و چهارم ابتدایی

تمرین 2: اگر در تصویر 2، طول و عرض مستطیل به ترتیب برابر با ۴ و ۲ سانتی متر و اندازه ضلع هر مربع با اندازه عرض مستطیل برابر باشد:


الف: سه شکل داخل تصویر را بسازید یا رسم کنید.


ب: بدون محاسبه محیط، مشخص کنید که محیط کدام یک از شکلها با هم برابر و کدام یک با هم متفاوت است؟


ج: محیط و مساحت هر کدام از شکلها را حساب کنید.


د: آیا می توانید با این سه شکل هندسی( یک مستطیل و دو مربع)، شکل دیگری بسازید که محیط آن با بقیه شکلها تفاوت داشته باشد؟

راهنمایی :


ی: آیا می توان با این سه شکل هندسی، شکل دیگری ساخت که مساحتش با بقیه فرق کند؟

و: از قسمتهای “د” و ” ی” چه نتیجه ای می توان گرفت؟

محیط و مساحت اشکال هندسی

تصویر 2: ساخت اشکال هندسی با کیت ریبازی

 

تمرین 3:  به تصویر زیر نگاه کنید. اگر اندازه ضلع مربعِ قرمز رنگ، 2 سانتی متر و مثلثهای داخل تصویر همه متساوی الساقین باشند،

الف: محیط شکل داخل تصویر را به دست آورید. ( مخصوص سوم و چهارم ابتدایی)

ب: مساحت شش ضلعی را به دست آورید. ( مخصوص چهارم ابتدایی)

 راهنمایی: اندازه اضلاع بر اساس اشکالی که استفاده شده است، تشخیص داده می شود.

 آموزش محیط و مساحت ابتدایی

تصویر3: ساخت شکل هندسی با کیت ریبازی

 

نکته: جواب این سوالات را داخل کانال ریبازی، می توانید مشاهده نمایید.

در صورت تمایل به کانال ریبازی بپیوندید.