ریبازی معتقد است که کودک باید در کارگاه ریاضی با بازی ( بازی و ریاضی ) مفاهیم را درک کرده و سپس با استفاده از درک آن مفهوم، مسائل ریاضی را حل کند.

برای شما قبلاً توضیح دادیم که چگونه مفهوم ” بین و وسط” و تفاوت آنها را به کودک آموزش دهید.

همچنین ارزیابی مفهوم “بین و وسط” را به شما آموختیم.

ارتباط “بین و وسط” با “اعداد” در ریاضی

ریبازی در کارگاههای ریاضی با بازی ( بازی و ریاضی ) به طرق مختلف این مفاهیم را به کودک آموزش می دهد و او را ارزیابی می کند.

بازی برای پیش دبستانی ها

ساخت پلکان:

وسایل مورد نیاز: مهره های دومینو از 5 رنگ. ( رنگ اول یکی، رنگ دوم دوتا، رنگ سوم سه تا و ….)

روش بازی: پلکان ساده را با استفاده از این رنگها بسازند. ( مراجعه به کتاب کودکان و ریاضی )

ریاضی با بازی

آموزش بین و وسط با پلکان ساده

سوال1: بین پله اول و پله پنجم، چند پله وجود دارد؟ جواب: سه پله( پله زرد، سبز و قرمز)

سوال2: پله وسطی با چه رنگی ساخته شده است؟ جواب: پله سوم پله وسطی است. چون دوتا پله این طرفش است و دوتا پله طرف دیگرش پس پله زرد رنگ پله وسطی است.

تمرین: مثل بازی قبل پنج رنگ و از رنگ اول یکی مهره، رنگ دوم 2تا مهره، تا رنگ پنجم 5 تا مهره انتخاب کنبد.

رنگها: سفید، سبز، زرد، قرمز و آبی

درخواست شما از نوآموز:

 • پله ها را طوری بساز که اولین پله رنگ قرمز و آخرین پله رنگ آبی باشد.
 • رنگ پله های بین این دو پله چیست؟ جواب: سفید، زرد و سبز
 • اگر پله وسطی من سبز باشد، تعداد مهره های سبز من چندتا باید باشد؟ جواب: 3 تا

نکته:  در هنگام ساختن پلکان، تک تک این سوالات را برایش توضیح داده و سعی کنید در حین انجام دادن جواب آن را به دست آورد.

 

ریبازی معتقد است که ادبیات ریاضی کودکان در کارگاههای ریاضی با بازی ( بازی و ریاضی) باید تقویت شود.

به همین دلیل در کارگاههای ریاضی با بازی( بازی و ریاضی) عموماً از کودکان توضیح مفاهیم خواسته می شود و کودک موظف است که مفاهیم را به صورت توضیحی بیان کند.

آموزش پهن و باریک در کارگاههای ریاضی با بازی ( بازی و ریاضی)

مثال 1 : مخالف کلمه پهن را بیان کنید. سپس مسیری را از بالا به پایین بسازید که به سمت چپ تغییر مسیر داده و پهن تر شود.

نکته: با کیت آموزشی ریبازی چنین مسیری را می توانید با خلاقیت دانش آموز بسازید.

ریاضی با بازی

آموزش مفهوم پهن و باریک با کیت آموزشی ریبازی

نکته: مهم است که در ساخت این جاده ها هماهنگی اجزای بدن کودک افزایش یافته و باید مهره ها روی یک خط راست قرار دهد. از طرفی می توانید، مهره ها را به گونه ای قرار دهند که باعث شود دقت آنها نیز بالا رود.

آموزش مفهوم پهن و باریک با شکل هندسی چهارگوش کشیده

مثال2: اشکالی مطابق با تصویر زیر بسازد. سپس به سوالات زیر پاسخ دهد.

بازی و ریاضی

مقایسه پهن و باریک بودن چهارگوش کشیده

سوال1: پهن ترین چهارگوش را نشان دهد.

سوال2: چهارگوشی را نشان دهد که درازاری آن از همه بیشتر است.

سوال3: دو چهارگوشی که پهنای آن با هم برابر است را نشان دهد.

سوال 3: دو چهارگوشی که درازای آن با هم برابر است را نشان دهد.

سوال 4: چهارگوشی را بسازید که از همه این چهارگوشها درازتر و پهن تر باشد.

 

تمرینهای کارگاه ریاضی با بازی (بازی و ریاضی)

تمرین1: شکل زیر را بسازند.

ریبازی

ساخت مسیر U شکل

بعد از ساخت مسیر بالا از آنها بخواهید که مسیری به همین شکل و همین اندازه ولی با پهنای

الف: کمتر

ب: بیشتر

بسازند.

تمرین2: سازه ای مطابق با سازه زیر را بسازند و پهن و باریک بودن مسیرها را مقایسه کند.

بازی و ریاضی

ساخت جاده پهن و باریک در یک نگاه

ریبازی با طراحی کیت آموزشی، تمام مفاهیم پایه ای ریاضی را در کارگاه ریاضی با بازی ( بازی و ریاضی) به صورت عملی و مشاهده ای به دانش آموز آموزش می دهد.

آموزش داخل و خارج در کارگاه ریاضی با بازی به سیک ریبازی

نمونه تمرینات با کیت ریبازی

تمرین: با چوبها یک چهارگوش بساز. در ادامه داخل چهارگوش با چوبها یک سه گوش یساز.

2 تا از مهره های فلزی داخل کیت را داخل سه گوش قرار بده.

سه مهره فلزی دیگر جایی قرار بده که داخل چهارگوش باشد ولی داخل سه گوش نباشد.

ریاضی با بازی

آموزش داخل و خارج

بعد از انجام فعالیتهای فوق سوالات زیر را از او بپرسید.

 • چند مهره فلزی داخل چهارگوش قرار دارد؟

سپس از او خواسته شود که سه مهره دیگر خارج چهارگوش قرار دهد و به سوال زیر پاسخ دهد.

 • چند مهره فلزی خارج سه گوش قرار دارد؟

مثال: ساخت چهارگوش و سه گوش را مطابق تمرین قبل انجام دهد.

سپس سه مهره به او بدهید و از او بخواهید که خواسته های شما را انجام دهد.

خواسته شما: دوست دارم در نهایت، یک مهره داخل سه گوش، یک مهره داخل چهارگوش و دو مهره خارج چهارگوش ببینم.

نکته: به زبان کودکانه این خواسته را از او طلب می کنید تا خوب متوجه شود که چه کاری را باید انجام دهد.

تمرین پیش دبستانی ها:

تمرین1: با مهره های دومینو یک سه گوش و یک چهارگوش بسازد. سپس یک برج بسازد که سه گوش داخل آن و چهارگوش خارج آن باشد.

در اکثر پیش دبستانی ها، سطلهای رنگی و توپهای رنگی قرار دارد.

تمرین 2: سه توپ زرد و دو توپ آبی توسط دانش آموز در فاصله مناسب داخل دو سطل آبی و زرد انداخته شود. اگر یک توپ زرد و یک توپ آبی داخل سطلهای متناظر خود نیفتاده باشد، تعداد توپهای خارج سطل زرد را بگوید.

نکته: توپ داخل سطل آبی، خارج سطل زرد است و این را باید متوجه شود.

ریبازی معتقد است، هر موضوعی را که در کارگاه ریاضی با بازی ( بازی و ریاضی ) به کودک آموزش می دهد، باید او را به فکر کردن وا دارد از طرفی این فکر کردن باید با هیجان نیز همراه باشد.

آموزش رنگها در کارگاه ریاضی با بازی ( بازی و ریاضی)

 • ارزیابی نام رنگها از کودک
 • نام بردن یک رنگ توسط مربی و گفتن نام میوه ای که آن رنگ را دارد.
 • استفاده از مهره های دومینو برای چینش خط تاپلینگ ( به کتاب کودکان و ریاضی مراجعه شود.)
 • طرح معماهایی از رنگها و بالا بردن اطلاعات عمومی کودک بخصوص اطلاعاتی که در زندگی مورد نیاز است.

نمونه مثال رنگها در کارگاه ریاضی با بازی ( بازی و ریاضی)

مثال: برگ درخت چه رنگی است؟

مثال: میوه ای نام ببر که رنگش زرد باشد.

مثال: دوست دارم یک مسیری با مهره های دومینو بچینی که داخلش رنگهای پرچم ایران باشد.

معما: دوست دارم سازه زیر را نگاه کنی و سپس به سوالات زیر جواب دهید.

ریاضی با بازی

دیوار نوع اول در کارگاه ریاضی با بازی ( بازی و ریاضی)

 • چه رنگهایی در دیوار به کار رفته است؟
 • کدام رنگ از همه کمتر است؟

توصیه ریبازی:

در پایان کارگاه، حتماً  به طریقی و با طرح نمونه سوالی خلاقیت نوآموز را پرورش دهید.

مثال: دوست دارم خورشیدی بسازی،

در اینجا کودک باید بداند با چه رنگی خورشید را بسازد و حتی چگونه آن را کامل کند.

ریبازی معتقد است  آموزش مفاهیم ریاضی که یکی از آنها اشکال هندسی است، به صورت یک فعالیت عملی برای کودک جذاب تر از آموزش روی کاغذ همراه با مداد است.

به همین دلیل، کیت آموزشی ریبازی برای نوآموز طراحی گردیده است.

آموزش اشکال هندسی با کیت آموزشی در کارگاه ریاضی با بازی

 

فعالیت 1:

 • با چوبها سه گوش بساز.
 • با مهره های دومینو، جای گوشه ها را نشان بده.
 • روی میله (لبه) سبز رنگ 4 تا مهره بچین.
 • آموزش اشکال هندسی

  تصویر1: سه گوش و مکان گوشه ها

 • با پیچ و مهره ها، میله ها (لبه ها) را به یکدیگر وصل کنید.
آموزش شکل هندسی سه گوش

تصویر2: آموزش سه گوش همراه با مهارت دست ورزی

 

تمرین 1: ابزار داخل کیت ریبازی به گونه ای است که می تواند فعالیتهای زیر را انجام دهد.

 • با چوبهای داخل کیت آموزشی، یک چهارگوش بساز که هر چهارلبه آن هم اندازه باشد.
 • گوشه های آن را با مهره ها نشان بده.
 • با چوبها چهارگوشی بسازید که لبه های روبه روی آن با هم برابر باشند ولی هر چهار لبه هم اندازه نباشند.

 

فعالیت 2: همراه با ساخت اشکال مفهوم دسته بندی را نیز به او نشان دهید.

در تصویر زیر، با دو دسته چهارتایی از مهره های سبز رنگ و دو دسته دوتایی از مهره های بنفش یک چهارگوش ساخته شده است.

ریبازی

تصویر3: چهارگوشی که هر چهار لبه آن برابر نیست

 

نکته: در پایان از او بخواهید اشکال هندسی داخل محیط را به شما نشان دهد.

لبه یا میله: از کلاس دوم به بعد، همان ضلع است.

توصیه های ریبازی برای کارگاه بازی و ریاضی

آنچه در یادگیری مهم است ایجاد شور و شوق در کارگاه یا کلاس ریاضی با بازی است.

ریاضی با بازی هم یعنی همین شوق و ذوق را در کودک برای یادگیری ایجاد کنید.

برند ریبازی هدفی والا دارد و آن هدف چیزی نیست جز جذاب نشان دادن درس ریاضی.

تصویر زیر نشان می دهد که ریبازی در کارگاه ریاضی با بازی چگونه اشکال هندسی را آموزش می دهد.

آموزش اشکال هندسی

تصویر4: نمایش اشکال هندسی متفاوت به فراگیران

ریبازی معتقد است در کارگاههای ریاضی با بازی ( بازی و ریاضی) فقط می توان درک مفاهیم را برای کودک راحت تر کرد. برای یادگیری و ماندگاری آن خانواده نقش اصلی را ایجاد می کند.

یکی از مفاهیمی که به نوآموزان پیش دبستانی و کلاس اولی ها آموزش داده شد، مفهوم بین و وسط است.

ریاضی با بازی

تصویر 1: آموزش مفهوم بین و وسط

توصیه ریبازی:

بعد از اینکه شما به عنوان مربی این مفاهیم را به نوآموز آموزش دادید، حتماً در جلسات بعدی او را ارزیابی نمایید.

 

نمونه سوالات کارگاه ریاضی با بازی (بازی و ریاضی)  برای نوآموزان پیش دبستانی

1: روی یک خط راست، سه برج رنگی با رنگهای سفید، قرمز و آبی ساخته شده است.

 • برج قرمز ابتدای خط و برج آبی انتهای خط قرار دارد. برج سفید کجا می تواند قرار گرفته باشد؟

 

2: روی یک خط راست از سمت چپ بهراست به ترتیب، مهره های آبی، قرمز، زرد، سبز و سفید چیده شده است.

 • بین مهره قرمز و سفید چند مهره وجود دارد؟
 • بین کدام دو رنگ بیشترین تعداد مهره وجود دارد؟

نمونه سوالات کارگاه ریاضی با بازی ( بازی و ریاضی) برای اولی ها

 • بین عدد 1 و عدد 9 هستم. از طرفی عدد وسط بین 1 و 9 نیز هستم. من چه عددی هستم؟

1,2,3,4,5,6,7,8,9

 • تمام اعداد بین 10 و 30 که داخلشان 2 نوشته می شود را بنویسید و تعدادشان را بگویید.

تعدادشان 11 تا است.

12,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29

ریبازی معتقد است که کودک در کارگاه ریاضی با بازی، باید مساله را ساخته و سپس حل آن را مشاهده کند.

پیش دبستانی و تمرینات ریبازی در کارگاه ریاضی با بازی

با ابزار کیت آموزشی ریبازی، تصویر زیر توسط نوآموزان پیش دبستانی و دانش آموزان کلاس اول تا سوم ابتدایی با دستورات مربی ساخته شود.

ریاضی با بازی

تصویر1: اشکال هندسی همراه با داخل و خارج

نوآموزان پیش دبستانی و دانش آموزان دوره اول ابتدایی اشکال بالا را توسط دستور مربی بسازند.

 • یک چهارگوش بسازید و سه گوشی داخل چهارگوش ساخته شود.
 • چهارمهره زرد رنگ را داخل سه گوش به صورت ردیفی بچینید.
 • سه مهره سبز رنگ را به صورت ستونی به گونه ای بچینید که داخل چهارگوش و خارج سه گوش باشد.
 • روی لبه سبز رنگ چهارگوش، سه مهره آبی رنگ بچینید.
 • به همین تعداد، روی لبه زرد رنگ سه گوش نیز مهره قرار دهید.
 • سه مهره قرمز رنگ را خارج چهار گوش قرار دهید.

بعد از ساخت تصویر فوق سوالات زیر از تمام نوآموزان و دانش آموزان دوره اول ابتدایی بپرسید.

کدام رنگ بیشترین مهره را دارد؟ زرد

داخل سه گوش چند مهره قرار دارد؟ 4 تا

داخل چهارگوش چند مهره قرار دارد؟ دقت کنید که جواب درست عدد 10 است.

خارج سه گوش چند مهره قرار دارد؟ دقت کنید که جواب درست عدد 9 است.

مهره های چه رنگی هم خارج سه گوش است هم خارج چهارگوش؟ قرمز رنگ

نکات فوق در کارگاه ریاضی با بازی برای تمام نوآموزان پیش دبستانی و دانش آموزان دوره اول ابتدایی آموزش داده می شود.

 

تمرینات برای اولی ها

1: برای مهره های زرد رنگ و سبز رنگ یک جمع بنویسید.

2: جمع مهره های داخل سه گوش و خارج چهارگوش را بنویسد.

3: تعداد مهره هایی که روی لبه ها قرار دارند را حساب کنید.

4:  داخل سه گوش چند مهره از خارج چهارگوش بیشتر است؟

 

تصویر زیر به شما ایده می دهد سوالاتی گوناگون متناسب با سن فراگیران مطرح کنید.

بازی و ریاضی

تصویر 2: اشکال هندسی، کوتاه و بلند، داخل و خارج

 

ریبازی در کارگاههای بازی و ریاضی به گونه ای به دانش آموز ریاضی را آموزش می دهد که هم ماندگاری بیشتری داشته باشد هم کودک را به یادگیری ریاضی علاقمند می کند.

امروز دوست داریم نمونه تمریناتی از کارگاه ریاضی با بازی را برای شما خوانندگان مطالب سایت ریبازی، شرح دهیم.

ریبازی معتقد است آموزشِ همراه با افزایشِ مهارت، باعث افزایش اعتماد به نفس نیز می شود.

از طرفی این افزایش ها باید با افزایش جذابیت کلاس آموزشی نیز همراه باشد.

دوست داریم تمرینی انجام دهیم که در آن موارد زیر گنجانده شده باشد.

در کارگاه ریاضی با بازی ( بازی و ریاضی)  مهره های دومینو و خط کش آن برای هر نوآموز به قدر مناسب هست.

با این وسایل تمرین رو آغاز می کنیم.

تمرین ریبازی در کارگاه بازی و ریاضی

نکته: مربی باید مزرعه زیر را از قبل طراحی کرده باشد تا بداند هر نوآموز باید چه تعداد مهره و از چه رنگهایی داشته باشد.

ریاضی با بازی

تصویر1: چینش مزرعه دومینو

روش تدریس در کارگاه ریاضی با بازی ( بازی و ریاضی)

بچه ها پنج رنگ آبی، زرد، مشکی، سبز و قرمز را انتخاب کنید.

الف: اگر پیش دبستانی باشد.

ابتدا یک دسته دوتایی از مهره های آبی به او نشان داده و این مفهوم را برای او توضیح می دهیم و سپس از او می خواهیم که

سه دسته دو تایی از مهره های آبی بیار.

برای هر رنگی این جمله را تکرار می کنی.

ریبازی معتقد است که کودک در این سن مفهوم دسته بندی را به خوبی یاد می گیرد.

ب: اگر کلاس اولی باشد و اوایل سال تحصیلی باشد، بیان ما هیچ تفاوتی با پیش دبستانی ندارد.

ج: اگر رده های بالاتر باشند از هر رنگی یک دسته شش تایی بیاور.

وسایل که آماده شد، شروع به ساخت سازه می کنید.

تصویر 1 که توسط دانش آموز ساخته شد، ریبازی طراحی سوالات خود را شروع می کند.

دقت کنید وقتی سوالی را از پیش دبستانی ها می پرسیم یعنی کلاس اولی ها و رده های بالاتر نیز حتما باید  بدانند پس از آنها هم بپرسید.

 • پیش دبستانی ها

الف: چندتا ردیف داریم؟ 3 تا

ب: داخل هر ردیفی چندتا چندتا مهره ها چیده میشود؟ 2تا 2تا

ج: میتوانید بگویید ردیف دوم چطور چیده شد؟

مشکی ها را به آخر ردیف بردیم.

د: ردیف سوم چگونه چیده شده است؟

آبی ها را به آخر ردیف بردیم.

و: آیا می توانید ارتباطی بین چینش مهره ها را در  ردیف ها پیدا کنید؟

هر دفعه رنگ اولی به آخر ردیف برده می شود.

ه: ردیف چهارم را بچینید.

ریبازی

تصویر2: ادامه مزرعه طبق الگوی موجود

 

تمرین ریبازی برای کلاس اولی ها و رده های بالاتر :

 • تصویر 1 قراره متقارن باشد و نصفه بالای شکل متقارن ساخته شده است.

ردیف چهارم را بچینید.

بازی و ریاضی

تصویر3: چینش برای داشتن تقارن افقی

 

تمرین1: شکل زیر متقارن است. خط تقارن آن را نشان دهید.

ریاضی با بازی

تصویر4: شکل متقارن با خط تقارن افقی

 

تمرین2: دوست داریم تصویر 4 خط تقارن عمودی نیز داشته باشد و قسمت راست شکل مثل قسمت چپ بشود.
الف: خط تقارن کجا قرار می گیرد؟
ب: چه تعداد از مهره های سمت راست باید زرد رنگ شوند؟
ج: در کل رنگ چند مهره عوض می شود؟
به سوال قسمت ج توجه کنید.
رنگ چند مهره عوض میشود منظور این است که اگر قسمت راست ۳۰ مهره داشته باشید، چه تعداد از این ۳۰ مهره رنگ شان عوض ِمی شود؟

 

ریبازی سبک جدیدی از آموزش ریاضی با برگزاری کارگاههای ریاضی با بازی

 

ریبازی معتقد است دلیل ضعف دانش آموز در حل مساله ریاضی، ارتباط عمیقی با سبک آموزش ریاضی در مقطع پیش دبستانی دارد.

درک مفهوم جمع و تفریق  مهمترین رکن حل مساله است.

در کارگاههای ریاضی با بازی، ریاضی را متفاوت به کودک آموزش می دهیم.

برای ریبازی، مهم ترین مساله درک مفاهیم است.

از طرفی درک مفاهیم، با درگیر کردن کودک، عمیق تر روی خواهد داد.

آموزش مفهوم جمع در کارگاههای ریبازی

درک مفهوم جمع را قبلاً آموزش داده ایم. در این جا به ارائه تمریناتی می پردازیم که قدرت حل مساله دانش آموز را تقویت می کند.

توضیح کمتر و بیشتر شدن برای نوآموز بسیار مهم است.

ریبازی معتقد است که تمرینات باید به گونه ای  طرح گردند که تحلیل کودک را افزایش دهد.

نمونه مثالهای ریبازی در کارگاه ریاضی با بازی ( بازی و ریاضی)

مثال 1:  مهره های آبی داخل تصویر را بشمارد. سپس تعداد مهره های زرد را بگوید. سوالات زیر از او بپرسید.

ریاضی با بازی

تصویر1: خلاقیت در طراحی مسائل پایه ای

 • آبی ها بیشتر هستند یا زردها؟
 • آبی ها چندتا از زردها بیشتر هستند؟
 • زردها چندتا از آبی ها کمتر هستند؟

نکته: ریبازی معتقد است که اکثر نوآموزان پیش دبستانی،  سوالات دوم و سوم بالا را نمی توانند جواب دهند.

ولی با انجام فعالیتهای زیر در کارگاه ریاضی با بازی، درک این موضوعات برای او راحت تر می شود.

بازی و ریاضی

تصویر2: مقایسه کم و زیاد به صورت مشاهده ای

بعد از انجام فعالیتهای فوق از او بخواهید به شما گوش دهد و بگوید کدام جملات درست است.

 • آبی ها یکی از زردها کمتر هستند.
 • زردها با آبی ها برابر هستند.
 • آبی ها از زردها یکی بیشتر هستند.

طرح سوال در کارگاه ریاضی با بازی ( بازی و ریاضی)

با استفاده از خط کش دومینو، فعالیت را برای آنها جذابتر کنید.

مزرعه ای با استفاده از مهره های دومینو با خط کش دومینو بسازید.

ریبازی

تصویر3: مزرعه ای با مهره های دومینو

با مهره های دومینو می توان ردیف و ستون را  به زیبایی آموزش داد.

نمونه سوالات کمتر، بیشتر و برابر با استفاده از مزرعه:

 • ردیف اول تا چهارم را نگاه کنید. کدام رنگ مرتب در حال بیشتر شدن است؟
 • در ردیف اول به ترتیب، کمترین رنگ تا بیشترین رنگ را نام ببر و تعداد هر کدام را با انگشتان دست راستت نشان بده.
 • مهره های زرد رنگِ ردیف دوم چندتا بیشتر از مهره های زرد رنگِ ردیف اول است؟ یکی
 • در کدام ردیف، رنگ زرد از همه بیشتر است؟ پنجم
 • کدام ردیفها، تعداد مهره های زرد با هم برابر است؟

جواب: در ردیف اول، چهارم وششم مهره های زرد سه تا هستند و با هم برابر است. در ردیف دوم و سوم، تعداد مهره های زرد رنگ چهارتاست و با هم برابر هستند.

سوالات زیر برای کلاس اولی هاست:

سوالات مرتبط با جمع و تفریق در کارگاه ریاضی با بازی

 • یکی جمع برای مهره های ردیف دوم بنویسید.

10=5+4+1

 • اگر مهره های آبی ردیف سوم بریزد، چند مهره هنوز ایستاده است؟

جواب:

6=10-4

ریاضی با بازی

تصویر4: نشان دادن عمل کم شدن با ریزش مهره های دومینو

در این نوع چینش ها دقت و تمرکز دانش آموز افزایش می یابد.

 

ریبازی معتقد است که باید مفاهیم اولیه ریاضی را به صورت بازی در کارگاههای ریاضی با بازی ( بازی و ریاضی) به نوآموز آموزش دهد.

یکی از این مفاهیم، مفهوم دسته بندی است.

معنای لغتی واژه “دسته بندی”

دسته بندی در لغت نامه دهخدا به “قسمتهای منظم تقسیم کردن”، “گروه گروه کردن” معنا شده است.

ریبازی توصیه می کند با استفاده از وسایل متفاوت این مفهوم را به نوآموز آموزش دهید.

کیت آموزشی ریبازی این تنوع را ایجاد کرده تا بتواند این مفهوم را به قشنگی به نوآموز آموزش دهد.

مثالهایی از مفهوم دسته بندی در کارگاه ریاضی با بازی

مثال1: مهره های قرمز داخل کیت آموزشی ریبازی را به دسته های سه تایی دسته بندی کنید. ( سازه ها را به گونه ای انتخاب کنید که دقت و تمرکز آنها افزایش یابد.)

ریاضی با بازی

تصویر 1: دسته بندی

جواب: سه دسته سه تایی و یکی، یکی

 

مثال2: با مهره های فلزی داخل کیت 3 دسته ی چهارتایی و 2 تا یکی بساز.

ریاضی با بازی

 

تمرینات کارگاه ریاضی با بازی( بازی و ریاضی)

تمرین 1: با استفاده از سه گوشها، سه دسته دو تایی بسازید. دو دسته دارای رنگ آبی و یک دسته قرمز رنگ باشد.

جواب:

ریاضی با بازی ( بازی و ریاضی)

تمرین 2: با مهره های دومینو، 3 دسته پنج تایی بسازید. دو تا دسته 5 تایی از مهره های آبی و دسته دیگر از رنگ سبز انتخاب کنید.

ریاضی با بازی ( بازی و ریاضی)

 

سوالات را به نحو متفاوت می توانید مطرح کنید:

نکته: دسته بندی سوالات زیر را با هدف مشخصی دنبال کنید.  دسته های چهارتایی شما شکل خاصی ( مثلا برج هیجانی ) داشته باشد تا بتوانید باعث افزایش مهارتهای او شوید.

 • 18 مهره دومینو را به آنها بدهید و از آنها بخواهید که آن را به دسته های چهارتایی تقسیم کند. جواب: 4 دسته چهارتایی و 2 تا یکی
 • با مثلثهای داخل کیت، دسته های سه تایی درست کنند و اشکال مختلفی را با هر دسته ای بسازند.

 

معمای ریاضی در کارگاه ریاضی با بازی

 • به جای علامت سوال چه عددی باید قرار گیرد؟

ریاضی با بازی ( بازی و ریاضی)

 

جواب معمای قبل:

ریاضی با بازی

جواب: 6

دلیل: در هر ردیفی،  عددگردی وسط برابر است جمع اعداد داخل گردیهای دو طرف تقسیم بر 2.

مثلا ردیف دوم 10=1+1+3+5 و اگر 10 بر 2 تقسیم کنیم جواب 5 به دست می آید.

بنابراین جواب به صورت زیر به دست می آید:

12=9+3 و 12 تقسیم بر 2 برابر است با 6.