آموزش جدول ضرب از این لحاظ مهم است که این مفهوم یکی از مفاهیم اساسی و پرکاربرد برای حل اکثر مسائل ریاضی است و از طرفی یکی از مفاهیمی است که کاربرد آن در زندگی روزمره نیز مشهود است.

ریبازی اکثر مفاهیم را در کارگاههای بازی و ریاضی به صورت شهودی و عملی آموزش می دهد.

نمونه فعالیتهای ریبازی برای آموزش جدول ضرب در کارگاه بازی و ریاضی

فعالیت 1

به عنوان مثال می خواهیم آموزش ضرب های زیر را برای دانش آموز به صورت عملی توضیح دهیم.

6×1: یعنی یک دسته 6 تایی

کافی است یک دسته شش تایی از مهره های زرد رنگ را به دانش آموز داده و از او بخواهیم که آن را در یک ردیف ( به صورت تاپلینگ ) برای ما بچیند. ( مطابق با تصویر)

وقتی این دسته 6 تایی را کامل چید، بگویید مهره ها را بشمارد. بعد از اینکه تعداد آنها را بشمارد به عدد 6 مهره می رسد

اینجا از او بپرسید:

 • یک دسته 6 تایی چندتا شد؟ 6 تا

6×2: یعنی دو دسته 6 تایی

یک دسته 6 تایی دیگر از رنگ آبی به او بدهید و بعد از دسته اول در همان ردیف بچیند.

از او بپرسید:

 • چند دسته 6 تایی تا الان چیده اید؟ 2 دسته.  دسته اول، یک دسته 6 تایی از مهره های زرد رنگ و دسته دوم یک دسته 6 تایی از مهره های آبی

دوباره از او بخواهید که از ابتدا مهره را بشمارد. به عدد 12 می رسد.

از او بپرسید:

 • پس دو دسته 6 تایی چندتا می شود؟ 12 تا

به این ترتیب می توانید تمام ضربها را  با چینش مهره ها به صورت تاپلینگ آموزش دهید.

آموزش جدول ضرب

 

نمونه سوالات ریبازی:
 • اگر بخواهیم با مهره ها 7 دسته 6 تایی را بچینیم نیاز به چند مهره داریم؟
 • اگربا مهره های دومینو 6 ردیف ساخته باشیم و در هر ردیفی 4 مهره داشته باشیم، ضرب مربوط به آن را بنویسید.
 • با مهره های دومینو یک برج بسازید که ضرب  5×3 را نشان دهد. ( نیاز به دیدن دوره دارد.)

 

با توجه به تصویر زیر به سوالات پاسخ دهید.

 • برای رنگهای نارنجی در بالاترین ردیف، یک ضرب بنویسید. ( هر کدام از دسته ها، سه تایی است.)
 • برای کل مهره های هر ردیف یک ضرب بنویسید.

 جدول شگفت انگیز یکی از موضوعات مهم در کلاس های دوره اول ابتدایی است و رابطه مستقیمی با ردیف و ستون دارد.

ریبازی این موضوع را به سبک زیر در کارگاههای ریاضی با بازی آموزش می دهد.

مثال: به جدول زیر نگاه کنید.

جدول شگفت انگیز

تصویر1: جدول شگفت انگیز

دقت کنید: در ابتدا جهت شمارش ردیفها و ستونها را برای دانش آموز معرفی می کنیم.

شمارش ردیف:  از بالا به پایین

شمارش ستون: از چپ به راست

سوالاتی که از دانش آموز می­پرسید:

 • این جدول چند ردیف و چند ستون دارد؟ ج: 9 ردیف و 9 ستون
 • تعداد خونه ­های این جدول چندتاست؟ ج: 81 ( سعی کنید خونه ها را 9 تا 9 تا شمارش کنند)
 • ردیف چندم، تمام خانه هایش پر است؟ ج: فقط ردیف چهارم
 • کدام ردیف فقط یک خانه خالی دارد؟ ج: فقط ردیف هفتم. ( دقت کنید در هر مرحله جهت شمارش ردیف را یادآوری کنید.)
 • این جدول چند پنجره دارد؟ ج: 9 تا
 • پنجره­ هایی که فقط یک خانه خالی را دارند نشان دهند. سه تا از پنجره­ ها فقط یک خانه خالی دارند که باید بتوانند آنها را نمایش دهند.

توضیح چگونگی کامل کردن جدول شگفت انگیز

ابتدا سراغ پنجره­ هایی که فقط یک خونه خالی دارند، می رویم. کدام پنجره هاست؟ نشون بدید.

نکته: پنجره­ ها را فقط نشان دهند. آدرس دهی که ما در اینجا میدهیم نیازی نیست.

از سه پنجره بالا، پنجره سمت راستی، فقط یک خونه خالی دارد. از او بپرسید که این پنجره کدام عدد را ندارد؟ 9. پس 9 را داخل خونه خالی پنجره بنویس.

دو پنجره دیگر نیز که یک خانه خالی را دارد، پر کند. اعداد را با رنگ قرمز نوشتیم تا مشخص شود که در ابتدا کدام اعداد داخل جدول قرار داده شده اند.

در این مرحله، به سراغ ردیفهایی که فقط یک خانه خالی دارند، می رویم.

ردیف سوم، پنجم، ششم و نهم

اعداد موزد نیاز این ردیفها را با رنگ آبی پر می­ کنیم تا اعداد تکمیل شده در مرحله دوم مشخص باشد.

در این مرحله مجددا نگاه می­ کنیم که کدام پنجره فقط یک خانه خالی دارد.

چهارتا از پنجره­ ها یک خانه خالی دارند. اعداد مورد نیاز آنها را با رنگ سبز پر می­کنیم.

دوباره به سراغ ردیفهایی که فقط یک خانه خالی دارند، می رویم. فقط ردیف دوم. عدد مورد نیاز این ردیف را با رنگ قهوه­ ای پر می کنیم.

زمان بسیار مهم: رسیدیم به جایی که پنجره و ردیفی با یک خونه خالی نداریم.

در این زمان به سراغ ستونهایی که فقط یک خانه خالی دارند، می رویم. ستون دوم، سوم، هفتم و هشتم.

به راحتی اعداد مورد نیاز این خونه را با رنگ صورتی پر می کنیم.

سوالات مختلف برای ارزیابی ردیف و ستون

حال سوالات زیر را بپرسید.

 • دو تا 9 قرمز داریم. یکی از آنها را به او نشان دهید و از او بپرسید که این 9 در ردیف چندم است؟ ردیف سوم یا ردیف دوم ( بستگی دارد که کدام 9 را نشان دانش آموز داده اید.)
 • 5 صورتی رنگ در کدام ردیف و کدام ستون قرار دارد؟ ردیف اول و ستون سوم
 • 4 آبی رنگ در کدام ردیف و ستون قرار دارد؟ ردیف پنجم و ستون ششم.
 • 4 سبز رنگ در کدام ردیف و ستون قرار دارد؟ ردیف هشتم و ستون سوم.
جدول سودوکو

تصویر2: جدول شگفت انگیز تکمیل شده

سوالات متنوعی بپرسید تا به صورت ترکیبی مفاهیم را آموزش دهید و ارزیابی کنید.

 • هر پنجره­ای چند خانه دارد؟ 9 خانه
 • دو پنجره روی هم چند خانه دارد؟ 9+9=18  خانه

ریبازی در کارگاه بازی و ریاضی با استفاده از ابزار کیت، مسائل محیط و مساحت را به صورت فعالیتهای عملی طراحی می نماید.

قبل از مطالعه این مطلب می توانید لینک های زیر را نیز مطالعه کنید.

آموزش محیط در کارگاه بازی و ریاضی

تمرین سانتی متر، محیط و مساحت کارگاه بازی و ریاضی

محیط و مساحت یکی از موضوعات کاربردی در ریاضی می باشد.

طراحی مساله به صورت عملی، باعث می شود که دانش آموز نسبت به حل مساله علاقه بیشتری را نشان دهد.

در تصویر زیر مساله ای طراحی شده است که دانش آموز در  کارگاه با استفاده از قطعات داخل کیت، شکل را می سازد.

سپس مساحت آن را با فرمولهای مرتبط حل می کند.

فرمول های مرتبط

محیط مستطیل= 2× ( عرض + طول)

مساحت مستطیل= عرض × طول

محیط مربع= 4× اندازه یک ضلع

مساحت مربع = خودش × اندازه یک ضلع

محیط مثلث = مجموع سه ضلع

مساحت مثلث= 2 ÷ ( ارتفاع × قاعده )

 

 تمرین 1: صورت سوال، داخل تصویر1 داده شده است و دانش آموزان چهارم ابتدایی می توانند آن را حل کنند. ( این سوال نکته زیبایی دارد زیرا که دانش آموزان باهوش به نکاتی پی می برند که باید برای آنها توجیه منطقی آورد.)

آموزش مساحت ابتدایی

تصویر 1: طراحی مساله با کیت آموزشی ریبازی

 

محاسبه محیط و مساحت برای سوم و چهارم ابتدایی

تمرین 2: اگر در تصویر 2، طول و عرض مستطیل به ترتیب برابر با ۴ و ۲ سانتی متر و اندازه ضلع هر مربع با اندازه عرض مستطیل برابر باشد:


الف: سه شکل داخل تصویر را بسازید یا رسم کنید.


ب: بدون محاسبه محیط، مشخص کنید که محیط کدام یک از شکلها با هم برابر و کدام یک با هم متفاوت است؟


ج: محیط و مساحت هر کدام از شکلها را حساب کنید.


د: آیا می توانید با این سه شکل هندسی( یک مستطیل و دو مربع)، شکل دیگری بسازید که محیط آن با بقیه شکلها تفاوت داشته باشد؟

راهنمایی :


ی: آیا می توان با این سه شکل هندسی، شکل دیگری ساخت که مساحتش با بقیه فرق کند؟

و: از قسمتهای “د” و ” ی” چه نتیجه ای می توان گرفت؟

محیط و مساحت اشکال هندسی

تصویر 2: ساخت اشکال هندسی با کیت ریبازی

 

تمرین 3:  به تصویر زیر نگاه کنید. اگر اندازه ضلع مربعِ قرمز رنگ، 2 سانتی متر و مثلثهای داخل تصویر همه متساوی الساقین باشند،

الف: محیط شکل داخل تصویر را به دست آورید. ( مخصوص سوم و چهارم ابتدایی)

ب: مساحت شش ضلعی را به دست آورید. ( مخصوص چهارم ابتدایی)

 راهنمایی: اندازه اضلاع بر اساس اشکالی که استفاده شده است، تشخیص داده می شود.

 آموزش محیط و مساحت ابتدایی

تصویر3: ساخت شکل هندسی با کیت ریبازی

 

نکته: جواب این سوالات را داخل کانال ریبازی، می توانید مشاهده نمایید.

در صورت تمایل به کانال ریبازی بپیوندید.

آموزش کسرها در کارگاه ریاضی با بازی، ، با استفاده از کیت آموزشی ریبازی صورت می گیرد.

این آموزش، خلاقیت دانش آموز را در طرح مساله نمایان می کند.

لینک های زیر را قبل از تمرینات زیر مطالعه نمایید.

کارگاه ریاضی با بازی و آموزش کسرها

آموزش کسرها در کارگاه ریاضی با بازی

کسرها و خلاقیت در کارگاه ریاضی با بازی

 

طراحی تمرینات با استفاده کیت آموزشی ریبازی

کلیه تصاویر زیر با استفاده از ابزار داخل کیت ساخته شده است.

سوالات دوم ابتدایی ها

بازی و ریاضی

تصویر1

تمرین: در تصویر 1، همه مثلث ها با هم برابر هستند.

الف: کدام رنگ بیشترین قسمت از شکل را تشکیل داده است؟

جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کنید.

ب: رنگ آبی …… قسمت از …… قسمت مساوی شکل را تشکیل داده است.

ج: قسمت های آبی رنگ شکل از قسمت های سبز رنگ شکل …….. است.

د: مجموع قسمتهای آبی رنگ و قرمز رنگ با قسمتهای سبز رنگ …….. است.

 

سوالات سوم ابتدایی ها

تمرین 1: الف: با توجه به تصویر 1 ( تصویر فوق) و با استفاده از کسرها، یک جمع برای قسمتهای آبی رنگ و قرمز رنگ بنویسید.

جواب:4/8=2/8+2/8 ؛

ب: در تصویر1، اگر مثلثهای سبز رنگ، آبی رنگ و قرمز رنگ به ترتیب قسمتهای کشت شده گندم، جو و  یونجه باشد:

 • چه کسری از زمین گندم کاشته شده است؟ با مثلثها، شکل را به گونه ای تغییر دهد که بتواند کسری مساوی با آن را نشان دهد.
 • قسمت کشت شده گندم بیشتر است یا یونجه؟ با مقایسه کسرها آن را نشان دهید.

 

تمرین 2: با توجه به تصویر زیر، اگر طول مستطیل دو برابر ضلع مربع باشد،
الف: چه کسری از شکل، سبز رنگ است؟
ب: مجموع قسمتهای زرد رنگ و آبی رنگ چه کسری از شکل را تشکیل می دهند؟
ج: کسر مربوط به قسمت آبی رنگ بزرگتر است یا قرمز رنگ؟

 

آموزش کسرها

تصویر2

 

تمرین 3: با توجه به تصویر3، مساله زیر را برای دانش آموز تشریح کنید.
کشاورزی زمین خود را به دو قسمت مساوی تقسیم کرد.
در نیمی از آن گندم کاشت و نیم دیگر را به دو قسمت مساوی تقسیم کرد و در یک قسمت آن جو کاشت.
الف: چه کسری از زمین را گندم کاشته است؟
ب: چه کسری از زمین هنوز کشت نشده است؟

ج: با توجه به دو شکل در تصویر 3، دو کسر مساوی را بگویند( کسرهای مربوط به کاشت گندم.)
د: کدام یک از رنگها، می تواند قسمت کشت نشده را نشان دهد؟

آموزش کسرها

تصویر3

 

تجربه ریبازی: سعی کنید با ابزار، دانش آموز را به طراحی و ساخت مساله تشویق کنید.

آموزش ساعت و آزمون عملکردی آن

فروردین 99 است و این ایام را هیچ دانش آموزشی فراموش نخواهد کرد.

مدارس تعطیل و درسها از طریق فضای مجازی و تلویزیون به دانش آموزان تدریس می شود.

ریبازی قصد دارد در این ایام نمونه آزمونهای عملکردی خود را که در کارگاههای بازی و ریاضی برگزار می کند در اختیار دانش آموزان قرار دهد.

آزمونها به گونه ای است که مهارتی نیز به داش آموز می افزاید و از طرفی به صورت مشاهده ای مطلب را آموزش می بیند.

موضوع: آموزش ساعت 

آزمون عملکردی آن به صورت زیر توضیح داده می شود.

فعالیت 1: با یک دسته چهارتایی و یک دسته هشت تایی از دو رنگ متفاوت یک ساعت بسازند.

ساخت ساعت

 

نکته: تمام سوالات زیر را ابتدا به صورت عملی با روش بالا که در تصویر می بینید، به صورت عملی انجام دهد.

حتما لینکآموزش ساعت با کیت ریبازی را مطالعه کنید.

سوال1: رضا ساعت 14:00 از خانه خارج شده است. عقربه ساعت شمار ثلث ساعت را طی کرده است تا رضا به خانه برگردد.

الف: رضا چند ساعت بیرون بوده است؟

ب: زمانی که رضا وارد خانه شده است، ساعت چند بوده است؟

 

سوال2:

الف: ساعت 8:45 دقیقه است. چند دقیقه بعد ساعت 9:00 صبح است.

ب: عقربه دقیقه شمار چه کسری از ساعت را طی کرده است تا ساعت 9 شود؟

 

سوال3: اگر ساعت را به دوازده قسمت کنیم:

الف: هر قسمت چند دقیقه را نشان می دهد؟

ب: هر قسمت چند ساعت را نشان می دهد؟

ج: ساعت 12:05 دقیقه است. عقربه دقیقه شمار سه قسمت از دوازده قسمت ساعت را طی کند، ساعت چند است؟

 

 

تمرینات مرتبط با واحدهای اندازه گیری سانتی متر و میلی متر

آموزش سانتی متر و میلی متر یکی از مباحث مهم در دوره ابتدایی است.

 تجربه ریبازی

تهیه ابزار اندازه گیری در کارگاههای بازی و ریاضی، یادگیری دانش آموز را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد.

هر چه دانش آموز به صورت فعالیت عملی از این ابزار استفاده کند، تشخیص او برای تفاوت و کاربرد واحدهای اندازه گیری تقویت می گردد.

سانتی متر

 

مثال1: برای اندازه گیری طول یک ورق کاغذ، کدام وسیله مناسب تر است؟

الف: خط کش

ب: متر 2 متری

ج: متر 5 متری

جواب: الف (خط کش)

نکته: شاید در نگاه اول، طراحی اینگونه سوالات برای آموزش سانتی متر و میلی متر به نظر مناسب نیاید ولی در بالا بردن درک دانش آموز از ابزار موجود در محیط، بسیار مثمر ثمر است.

آشنایی با ابزاری که در محیط بیرون استفاده می شود یکی از این فواید است.

مثال2: برای اندازه گیری قد یک نفر عادی، کدام وسیله مناسب تر است؟

الف: خط کش

ب: متر 2 متری

ج: متر 5 متری

جواب:  ب (متر 2 متری)

تمرین 1: حدس می زنید کلفتی مچ پای شما چند سانتی متر باشد؟ با چه وسیله ای راحت تر می توانید اندازه گیری کنید؟

راهنمایی: متر پارچه ای که در خیاطی استفاده می شود یک وسیله مناسب است.

 

 نمونه سوالات مناسب برای بالا بردن درک دانش آموز از واحدهای اندازه گیری

 •  واحد اندازه گیری بزرگتر از متر را نام ببرید. کیلومتر
 • مثالی بزنید که برای اندازه گیری آن از این واحد استفاده می شود. فاصله بین دو شهر
 • واحدهای اندازه گیری طول یک جسم را به ترتیب از کوچکترین تا بزرگترین نام ببرید. میلی متر- سانتی متر- متر و کیلومتر

بعد از درک مفاهیم، مسائلی از تبدیل واحدهای اندازه گیری به یکدیگر را از آنها بپرسید.

مثال3: اگر فاصله بین خانه علی و خانه رضا 3 کیلومتر باشد، فاصله را بر حسب متر بیان کنید. 3000 متر

مثال4: قد علی دقیق 2 متر است. قد او را بر حسب سانتی متر بیان کنید. 200 سانتی متر

مثال5: طول پریز برق داخل اتاق، 8 سانتی متر است آن را بر حسب میلی متر بیان کنید. 80 میلی متر

 

نمونه تمرینات

 تمرین1: فاصله بین بین دو روستا در شهر میبد 4000 متر است. فاصله این دو روستا چند کیلومتر است؟

تمرین2: فاصله بین فیروزآباد تا شورک ( توابعی از شهرستان میبدِ استان یزد) 3 کیلومتر و فاصله بین فیروزآباد  تا مهرجرد  2000 متر است. فیروزآباد به مهرجرد نزدیک تر است یا شهیدیه؟

تمرین 3: قد علی 179 سانتی متر است یعنی …… متر و ….. سانتی متر

 

تمرین 4:

الف: مجموع طول و عرض کاغذ نقاشی زیر کمتر از یک متر است یا بیشتر؟

ب: محیط این کاغذ برابر است با …….. متر و ……… سانتی متر

سانتی متر

تمرین 5: اگر طول هر مهره ی دومینو 5 (س) و ضخامت آن 1 سانتی متر باشد. مجموع طول و عرض مستطیلی که با مهره های دومینو در تصویر زیر ساخته شده اند را بر حسب میلی متر به دست آورید.

سانتی متر

 

 نمونه آزمون عملکردی سوم ابتدایی را می توانید در لینک پیوست زیر مشاهده کنید.

کافی است بر روی لینک زیر کلیک کرده و فایل آزمون را مشاهده کنید.

آزمون عملکردی ریبازی برای سوم ابتدایی

تیم ریبازی با برگزاری کارگاههای متعدد ریاضی با بازی از سال 1394 تاکنون به تجربه های زیادی دست یافته است.

این تجربه ها در حال حاضر به صورت آزمونهای عملکردی در سایت برای دانش آموزان طراحی شده تا در شرایط کرونایی از آنها نهایت استفاده را ببرند.

نمونه آزمون عملکردی سوم ابتدایی را می توانید در تصویر زیر مشاهده کنید.

نمونه آزمون عملکردی سوم ابتدایی

تصویر: ساخت جواب مساله طبقات توسط دانش آموزان

 

اگر مطالب ریاضی را به صورت مشاهده ای و عملی به دانش آموزان آموزش دهید، باعث علاقمندی آنها به ریاضی شده و از طرفی مهارتهای آنها را افزایش خواهید داد.

آزمونهای عملکردی علاوه بر ارزیابی دانش آموزان، باید در حین آزمون نیز مهارتهایی به  دانش آموز اضافه کند.

سوالات درسی را همراه با مهارتهای دست ورزی از دانش آموز بپرسید تا با نقاط ضعفهای دیگر او نیز اشنا شوید و بتوانید برای آن راهکارهایی بیابید.

ریبازی در کارگاههای بازی و ریاضی تمام سعی خود را می کند که اضطرابهای آزمون را از دانش آموز بگیرد.

آزمون همراه با بازیهای جذاب برگزار کنید و مفاهیم را در حین بازیها از او بپرسید.

ریبازی معتقد است در کارگاههای ریاضی با بازی ( بازی و ریاضی) باید نشان دهد که ریاضی فقط حل یک مساله نیست.

در کارگاهها باید علاوه بر درک مفاهیم ریاضی، افزایش مهارتها و بخصوص بروز خلاقیت نیز صورت بگیرد.

کسرها در کلاس سوم ابتدایی

سوالاتی که دانش آموز بعد از آموزش کسرها باید بتواند، پاسخ دهد، عبارتند از:

یک کسر چه چیزهایی دارد؟

دانش آموز باید بداند که یک کسر دارای صورت، خط کسری و مخرج است.

کسر با چه کلمه ای بیشتر ارتباط پیدا می کند؟

کسر بیشتر با کلمه قسمت و تقسیم رابطه و مفهوم پیدا می کند.

 

بعد از آموزش کسرها از دانش آموز بخواهید در مورد کسرها هر چه می تواند بیان کند.

 

شروع آموزش با توضیح صورت و مخرج کسر صورت می گیرد.

ابتدا مخرج را توضیح دهید. مخرج نشان دهنده تقسیمات کل شکل مورد نظر ما هستند.

صورت، نشان دهنده تقسیماتی است که مورد نظر ما هستند.

نکته: این جملات را با مثال های مشخص و به لهجه عامیانه خود برای دانش آموزان بیان کنید تا خوب درک کنند.

مثال: با ابزار کیت ریبازی، شکلی بسازید و از او بخواهید تمام نکات بالا را توضیح دهد.

به تصویر زیر نگاه کنید و به سوالات زیر پاسخ دهید:

ریاضی با بازی

 

نکته: شکل ها را از بالا به پایین می شماریم. مثلا شکل آخر با مثلث ها ساخته شده است.

تمرین 1: در شکل اول داخل تصویر، کسر مربوط به رنگ قرمز را بنویسید.

نحوه توضیح کسرها برای دانش آموز در کارگاه ریاضی با بازی به سبک ریبازی:

سوال اول: برای نوشتن یک کسر به چه چیزهایی نیاز داریم؟ صورت، خط کسری و مخرج

سوال دوم: در مخرج کسر چه عددی باید قرار دهیم؟ تعداد کل تقسیم های شکل را می شماریم و در مخرج قرار می دهیم.

سوال سوم: در صورت کسر چه عددی قرار داده می شود؟ تعداد تقسیم هایی که از ما خواسته شده است.

حال جواب تمرین 1 را با توضیحاتی که داده از او می خواهیم که بنویسد:

از دانش آموز مجددا می پرسید:

– خوب گفتی که در مخرج کسر چه باید نوشت؟ بعد از پاسخ دادن او از او بخواهید که تعداد تقسیمات کل شکل را بشمارد.

– در صورت چه چیز باید بنویسیم؟ تعداد تقسیمات خواسته شده

حال از ما تعداد قسمتهای چه رنگی را خواسته است؟ قسمتهای مربوط به رنگ قرمز

حالا بگو تعداد تقسیمات مربوط به رنگ قرمز چندتا است؟

پس کسر مربوط می شود: 1/5

نکته: برای تمام شکلهای داخل تصویر می توانید سوالات زیادی طرح کنید.

تمرین: با مهره های فلزی داخل کیت ریبازی، یک شکلی درست کند و کسرهای مربوط به هر رنگ را بگوید.

ریبازی

 

ریبازی معتقد است که ادبیات ریاضی کودکان در کارگاههای ریاضی با بازی ( بازی و ریاضی) باید تقویت شود.

به همین دلیل در کارگاههای ریاضی با بازی( بازی و ریاضی) عموماً از کودکان توضیح مفاهیم خواسته می شود و کودک موظف است که مفاهیم را به صورت توضیحی بیان کند.

آموزش پهن و باریک در کارگاههای ریاضی با بازی ( بازی و ریاضی)

مثال 1 : مخالف کلمه پهن را بیان کنید. سپس مسیری را از بالا به پایین بسازید که به سمت چپ تغییر مسیر داده و پهن تر شود.

نکته: با کیت آموزشی ریبازی چنین مسیری را می توانید با خلاقیت دانش آموز بسازید.

ریاضی با بازی

آموزش مفهوم پهن و باریک با کیت آموزشی ریبازی

نکته: مهم است که در ساخت این جاده ها هماهنگی اجزای بدن کودک افزایش یافته و باید مهره ها روی یک خط راست قرار دهد. از طرفی می توانید، مهره ها را به گونه ای قرار دهند که باعث شود دقت آنها نیز بالا رود.

آموزش مفهوم پهن و باریک با شکل هندسی چهارگوش کشیده

مثال2: اشکالی مطابق با تصویر زیر بسازد. سپس به سوالات زیر پاسخ دهد.

بازی و ریاضی

مقایسه پهن و باریک بودن چهارگوش کشیده

سوال1: پهن ترین چهارگوش را نشان دهد.

سوال2: چهارگوشی را نشان دهد که درازاری آن از همه بیشتر است.

سوال3: دو چهارگوشی که پهنای آن با هم برابر است را نشان دهد.

سوال 3: دو چهارگوشی که درازای آن با هم برابر است را نشان دهد.

سوال 4: چهارگوشی را بسازید که از همه این چهارگوشها درازتر و پهن تر باشد.

 

تمرینهای کارگاه ریاضی با بازی (بازی و ریاضی)

تمرین1: شکل زیر را بسازند.

ریبازی

ساخت مسیر U شکل

بعد از ساخت مسیر بالا از آنها بخواهید که مسیری به همین شکل و همین اندازه ولی با پهنای

الف: کمتر

ب: بیشتر

بسازند.

تمرین2: سازه ای مطابق با سازه زیر را بسازند و پهن و باریک بودن مسیرها را مقایسه کند.

بازی و ریاضی

ساخت جاده پهن و باریک در یک نگاه

ریبازی با طراحی کیت آموزشی، تمام مفاهیم پایه ای ریاضی را در کارگاه ریاضی با بازی ( بازی و ریاضی) به صورت عملی و مشاهده ای به دانش آموز آموزش می دهد.

آموزش داخل و خارج در کارگاه ریاضی با بازی به سیک ریبازی

نمونه تمرینات با کیت ریبازی

تمرین: با چوبها یک چهارگوش بساز. در ادامه داخل چهارگوش با چوبها یک سه گوش یساز.

2 تا از مهره های فلزی داخل کیت را داخل سه گوش قرار بده.

سه مهره فلزی دیگر جایی قرار بده که داخل چهارگوش باشد ولی داخل سه گوش نباشد.

ریاضی با بازی

آموزش داخل و خارج

بعد از انجام فعالیتهای فوق سوالات زیر را از او بپرسید.

 • چند مهره فلزی داخل چهارگوش قرار دارد؟

سپس از او خواسته شود که سه مهره دیگر خارج چهارگوش قرار دهد و به سوال زیر پاسخ دهد.

 • چند مهره فلزی خارج سه گوش قرار دارد؟

مثال: ساخت چهارگوش و سه گوش را مطابق تمرین قبل انجام دهد.

سپس سه مهره به او بدهید و از او بخواهید که خواسته های شما را انجام دهد.

خواسته شما: دوست دارم در نهایت، یک مهره داخل سه گوش، یک مهره داخل چهارگوش و دو مهره خارج چهارگوش ببینم.

نکته: به زبان کودکانه این خواسته را از او طلب می کنید تا خوب متوجه شود که چه کاری را باید انجام دهد.

تمرین پیش دبستانی ها:

تمرین1: با مهره های دومینو یک سه گوش و یک چهارگوش بسازد. سپس یک برج بسازد که سه گوش داخل آن و چهارگوش خارج آن باشد.

در اکثر پیش دبستانی ها، سطلهای رنگی و توپهای رنگی قرار دارد.

تمرین 2: سه توپ زرد و دو توپ آبی توسط دانش آموز در فاصله مناسب داخل دو سطل آبی و زرد انداخته شود. اگر یک توپ زرد و یک توپ آبی داخل سطلهای متناظر خود نیفتاده باشد، تعداد توپهای خارج سطل زرد را بگوید.

نکته: توپ داخل سطل آبی، خارج سطل زرد است و این را باید متوجه شود.