آموزش الگو در دوره اول ابتدایی یکی از آموزشهای مهم و اساسی است.

مفهوم الگو یکی از راهبردهای حل بعضی از مسائل ریاضی در مقاطع مختلف است.

ریبازی این موضوع را به صورت شهودی و عملی به دانش آموز، آموزش می دهد به گونه ای که مربی بتواند روی تمرکز، دقت و خلاقیت دانش آموز نیز نظارت داشته باشد.

سوالات زیر برای فراگیران کارگاه بازی و ریاضی که با ابزار کیت ریبازی آشنایی دارند، طراحی شده است.

نمونه سوال آموزش الگو الگو برای اول ابتدایی:

 • با ابزار کیت ریبازی، محوری بسازید که الگوی دوتا دوتا را نشان دهد و سپس شمارش اعداد فرد و اعداد زوج را از دانش آموز بخواهید.( نیاز به ذکر اعداد فرد و زوج نیست.)
 • الگوی شمارش 4 تا 4 تا را با ساخت یک برج نشان و سپس شمارش معکوس آن را نیز انجام دهید.

نکته: الگوی شمارش چندتا چندتا را به گونه ای آموزش دهید که هم زمان مفاهیم مختلف را مرور کند.

آموزش الگوی عددی با محور

تصویر 1: آموزش الگو با محور

 

نمونه سوال آموزش الگو برای دوم ابتدایی:

1: با خلاقیت خود و به وسیله ابزار کیت آموزشی ریبازی، یک الگویی بسازید که در هر قسمت تکرار شونده، دو مثلث و یک مربع وجود داشته باشد.

2: با خلاقیت خود و با استفاده از مهره های دومینو یک سازه ای درست کنید که الگوی عددی زیر را نشان دهد.

1,2,3,4,5

راهنمایی: دیوار نوع اول با پایه 5 یکی از سازه هایی است که دانش آموز می تواند با ساخت آن این الگو را توضیح دهد.

در آینده نزدیک می توانید کتاب “کودکان و ریاضی، تکنیکهای خلاق برای آموزش مفاهیم اولیه” را از طریق سایت ریبازی تهیه نمایید.

 جدول شگفت انگیز یکی از موضوعات مهم در کلاس های دوره اول ابتدایی است و رابطه مستقیمی با ردیف و ستون دارد.

ریبازی این موضوع را به سبک زیر در کارگاههای ریاضی با بازی آموزش می دهد.

مثال: به جدول زیر نگاه کنید.

جدول شگفت انگیز

تصویر1: جدول شگفت انگیز

دقت کنید: در ابتدا جهت شمارش ردیفها و ستونها را برای دانش آموز معرفی می کنیم.

شمارش ردیف:  از بالا به پایین

شمارش ستون: از چپ به راست

سوالاتی که از دانش آموز می­پرسید:

 • این جدول چند ردیف و چند ستون دارد؟ ج: 9 ردیف و 9 ستون
 • تعداد خونه ­های این جدول چندتاست؟ ج: 81 ( سعی کنید خونه ها را 9 تا 9 تا شمارش کنند)
 • ردیف چندم، تمام خانه هایش پر است؟ ج: فقط ردیف چهارم
 • کدام ردیف فقط یک خانه خالی دارد؟ ج: فقط ردیف هفتم. ( دقت کنید در هر مرحله جهت شمارش ردیف را یادآوری کنید.)
 • این جدول چند پنجره دارد؟ ج: 9 تا
 • پنجره­ هایی که فقط یک خانه خالی را دارند نشان دهند. سه تا از پنجره­ ها فقط یک خانه خالی دارند که باید بتوانند آنها را نمایش دهند.

توضیح چگونگی کامل کردن جدول شگفت انگیز

ابتدا سراغ پنجره­ هایی که فقط یک خونه خالی دارند، می رویم. کدام پنجره هاست؟ نشون بدید.

نکته: پنجره­ ها را فقط نشان دهند. آدرس دهی که ما در اینجا میدهیم نیازی نیست.

از سه پنجره بالا، پنجره سمت راستی، فقط یک خونه خالی دارد. از او بپرسید که این پنجره کدام عدد را ندارد؟ 9. پس 9 را داخل خونه خالی پنجره بنویس.

دو پنجره دیگر نیز که یک خانه خالی را دارد، پر کند. اعداد را با رنگ قرمز نوشتیم تا مشخص شود که در ابتدا کدام اعداد داخل جدول قرار داده شده اند.

در این مرحله، به سراغ ردیفهایی که فقط یک خانه خالی دارند، می رویم.

ردیف سوم، پنجم، ششم و نهم

اعداد موزد نیاز این ردیفها را با رنگ آبی پر می­ کنیم تا اعداد تکمیل شده در مرحله دوم مشخص باشد.

در این مرحله مجددا نگاه می­ کنیم که کدام پنجره فقط یک خانه خالی دارد.

چهارتا از پنجره­ ها یک خانه خالی دارند. اعداد مورد نیاز آنها را با رنگ سبز پر می­کنیم.

دوباره به سراغ ردیفهایی که فقط یک خانه خالی دارند، می رویم. فقط ردیف دوم. عدد مورد نیاز این ردیف را با رنگ قهوه­ ای پر می کنیم.

زمان بسیار مهم: رسیدیم به جایی که پنجره و ردیفی با یک خونه خالی نداریم.

در این زمان به سراغ ستونهایی که فقط یک خانه خالی دارند، می رویم. ستون دوم، سوم، هفتم و هشتم.

به راحتی اعداد مورد نیاز این خونه را با رنگ صورتی پر می کنیم.

سوالات مختلف برای ارزیابی ردیف و ستون

حال سوالات زیر را بپرسید.

 • دو تا 9 قرمز داریم. یکی از آنها را به او نشان دهید و از او بپرسید که این 9 در ردیف چندم است؟ ردیف سوم یا ردیف دوم ( بستگی دارد که کدام 9 را نشان دانش آموز داده اید.)
 • 5 صورتی رنگ در کدام ردیف و کدام ستون قرار دارد؟ ردیف اول و ستون سوم
 • 4 آبی رنگ در کدام ردیف و ستون قرار دارد؟ ردیف پنجم و ستون ششم.
 • 4 سبز رنگ در کدام ردیف و ستون قرار دارد؟ ردیف هشتم و ستون سوم.
جدول سودوکو

تصویر2: جدول شگفت انگیز تکمیل شده

سوالات متنوعی بپرسید تا به صورت ترکیبی مفاهیم را آموزش دهید و ارزیابی کنید.

 • هر پنجره­ای چند خانه دارد؟ 9 خانه
 • دو پنجره روی هم چند خانه دارد؟ 9+9=18  خانه

فصل اول کتاب ریاضی دوم ابتدایی، آموزش شمارش و اعداد دو رقمی است.

این مفهوم یکی از مفاهیم مهم و پرکاربرد است.

این مفهوم را در کارگاه به گونه ای آموزش می دهیم که کاربرد مفاهیم دیگر را در شمارش  مشاهده کنند.

تجربه ریبازی: دانش آموز بهتر است برای شمارش اشیا یا اشکال، یک قاعده یا ترتیبی برای خود مشخص کند تا بتواند آن را به درستی انجام دهد.

ریبازی ابزار را به گونه ای انتخاب نموده است که بتواند مفاهیم را به صورت شهودی و عملی به دانش آموزان آموزش دهد.

سازه های دومینو یکی از بهترین ابزاری هستند که می توان با آنها تمرینات گوناگونی را برای دانش ­آموز طراحی نمود.

یکی از این سازه ها، چینش به صورت تاپلینگ است که قاعده آن را می توان از کتاب ” کودکان و ریاضی؛ تکنیک­های خلاق برای آموزش مفاهیم اولیه” آموخت.

فعالیتهای عملی و شهودی برای آموزش شمارش

فعالیت 1:

شمارش و آموزش اعداد دو رقمی

تصویر : کاربرد سازه تاپلینگ برای آموزش شمارش

 

سوالاتی را می توان برای دانش آموزان به صورت زیر طراحی نمود.

به عنوان مثال:

 

الف: تعداد مهره های دومینوی داخل تصویر را با شمارش به دست آورید و روش شمارش خود را توضیح دهید.

ب:  جمع تعداد مهره های سبز و آبی  بیشتر است یا یک دسته ده تایی؟

ج: تعداد کل مهره ها را جدول ارزش مکانی قرار بده.

د: چند دسته ده تایی و چند یکی دارد؟

 

پاسخ: تعداد مهره ها برابر با 22 است و دانش آموزان به صورتهای زیر برای ما شمرده اند:

1: به ترتیب و شمارش یکی یکی

2 : دسته بندی کردن رنگها و شمارش آنها

3: تبدیل به دسته های 5 تایی یا 10 تایی

ریبازی، آموزش شمارش و اعداد دو رقمی را برای دوم ابتدایی ها با ابزار مختلف به صورت عملی و شهودی انجام می دهد.

فعالیت 2:

تعدادی از مهره های فلزی را بدون شمارش به دانش آموز داده و از او بخواهید که با آنها یک شکلی بسازد.

(نمونه تصویر در تصویر شاخص متن می توانید مشاهده کنید.)

سپس از او بخواهید که بگوید چه تعداد مهره در شکل خود استفاده کرده است. آن را به صورت یک عدد دورقمی در جدول ارزش مکانی قرار دهد و تعداد دسته های ده تایی و یکی آن را بگوید.

نکته: برای ما مهم است که دانش آموز فکر کند و مناسب ترین روشِ شمارش را برای خود انتخاب کند.

 

 

 

 

آموزش کسرها در کارگاه ریاضی با بازی، ، با استفاده از کیت آموزشی ریبازی صورت می گیرد.

این آموزش، خلاقیت دانش آموز را در طرح مساله نمایان می کند.

لینک های زیر را قبل از تمرینات زیر مطالعه نمایید.

کارگاه ریاضی با بازی و آموزش کسرها

آموزش کسرها در کارگاه ریاضی با بازی

کسرها و خلاقیت در کارگاه ریاضی با بازی

 

طراحی تمرینات با استفاده کیت آموزشی ریبازی

کلیه تصاویر زیر با استفاده از ابزار داخل کیت ساخته شده است.

سوالات دوم ابتدایی ها

بازی و ریاضی

تصویر1

تمرین: در تصویر 1، همه مثلث ها با هم برابر هستند.

الف: کدام رنگ بیشترین قسمت از شکل را تشکیل داده است؟

جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کنید.

ب: رنگ آبی …… قسمت از …… قسمت مساوی شکل را تشکیل داده است.

ج: قسمت های آبی رنگ شکل از قسمت های سبز رنگ شکل …….. است.

د: مجموع قسمتهای آبی رنگ و قرمز رنگ با قسمتهای سبز رنگ …….. است.

 

سوالات سوم ابتدایی ها

تمرین 1: الف: با توجه به تصویر 1 ( تصویر فوق) و با استفاده از کسرها، یک جمع برای قسمتهای آبی رنگ و قرمز رنگ بنویسید.

جواب:4/8=2/8+2/8 ؛

ب: در تصویر1، اگر مثلثهای سبز رنگ، آبی رنگ و قرمز رنگ به ترتیب قسمتهای کشت شده گندم، جو و  یونجه باشد:

 • چه کسری از زمین گندم کاشته شده است؟ با مثلثها، شکل را به گونه ای تغییر دهد که بتواند کسری مساوی با آن را نشان دهد.
 • قسمت کشت شده گندم بیشتر است یا یونجه؟ با مقایسه کسرها آن را نشان دهید.

 

تمرین 2: با توجه به تصویر زیر، اگر طول مستطیل دو برابر ضلع مربع باشد،
الف: چه کسری از شکل، سبز رنگ است؟
ب: مجموع قسمتهای زرد رنگ و آبی رنگ چه کسری از شکل را تشکیل می دهند؟
ج: کسر مربوط به قسمت آبی رنگ بزرگتر است یا قرمز رنگ؟

 

آموزش کسرها

تصویر2

 

تمرین 3: با توجه به تصویر3، مساله زیر را برای دانش آموز تشریح کنید.
کشاورزی زمین خود را به دو قسمت مساوی تقسیم کرد.
در نیمی از آن گندم کاشت و نیم دیگر را به دو قسمت مساوی تقسیم کرد و در یک قسمت آن جو کاشت.
الف: چه کسری از زمین را گندم کاشته است؟
ب: چه کسری از زمین هنوز کشت نشده است؟

ج: با توجه به دو شکل در تصویر 3، دو کسر مساوی را بگویند( کسرهای مربوط به کاشت گندم.)
د: کدام یک از رنگها، می تواند قسمت کشت نشده را نشان دهد؟

آموزش کسرها

تصویر3

 

تجربه ریبازی: سعی کنید با ابزار، دانش آموز را به طراحی و ساخت مساله تشویق کنید.

درک اعداد دو رقمی برای دانش آموز بسیار مهم است.

پیرو مبحث قبلی اعداد دو رقمی برای اول ابتدایی، مواردی را برای آشنایی با مقایسه این اعداد به دانش آموز آموزش می دهیم.

نکته بسیار مهم: برداشت مربی از این مطلب، باید به گونه ای بیان شود که دانش آموز به بهترین و ساده ترین شکل ممکن، مساله ی مقایسه را با تحلیل بیاموزد و بتواند مراحل را توضیح دهد.

بیان مربی در نحوه پرسیدن سوالاتی که در این مطلب بیان شده، بسیار حیاتی است.

نکته: نیاز است که دانش آموز در دوره پیش دبستانی با مفاهیم کم و زیاد (کمتر( ترین) – بیشتر(ین)) آشنایی کامل داشته باشد.

کمتر و بیشتر

آموزش کمتر و بیشتر

ریبازی معتقد است درک مفاهیم مرتبط با اعداد به یادگیری ریاضی دانش آموز بسیار کمک می کند. این درک با انجام فعالیتهای عملی افزایش خواهد یافت.

توجه کنید که قبل از مقایسه اعداد دو رقمی با یکدیگر، مقایسه اعداد یک رقمی با دو رقمی آموزش داده باشید.

نکته: مقایسه در مرحله اول به تعداد رقم های دو عدد بستگی دارد.

معتقدیم دانش آموز در همان کلاس اول تفاوت رقم و عدد را با مثال، در زمانی که عدد دو رقمی را یاد می گیرد، آموزش ببیند.

نکات مهم در آموزش مقایسه اعداد دو رقمی در کارگاه بازی و ریاضی

 • با علامتهایی که در ریاضی برای مقایسه به کار می رود، آشنایی کامل داشته باشد.
 • مقایسه را به گونه ای یاد بگیرد که در مقاطع بالاتر نیز به راحتی این عمل را انجام دهد.
 • مقایسه به گونه ای صورت بگیرد که مفاهیم مرتبط با اعداد دو رقمی مرور شود.

با یک مثال نکات دوم و سوم را توضیح می دهیم.

حالت الف: دهگان یکی از عددها بزرگتر باشد

مثال 1: مقایسه اعداد دو رقمی 18 و 23

خواسته ها از دانش آموز در کارگاه بازی و ریاضی

 •  عدد 18 را با مهره ها بساز.
 • عدد 23 را با مهره ها بساز.

نکته: ساخت اعداد دو رقمی در کارگاه بازی و ریاضی بوسیله مهره های دومینو مشابه با تصویر زیر ساخته می شود ( تعداد دسته های ده تایی و یکان عدد 23 را بسازند.)

اعداد دو رقمی

 • ساخت کدام عدد به مهره های بیشتری نیاز دارد؟
 • کدام عدد بیشتر ( یا بزرگتر ) است؟
 • یکان اعداد دو رقمی 18 و 23 را مشخص کن. کدام یک بزرگتر است؟

نکته: سوال آخری در بالا بسیار حیاتی است زیرا مربی باید بتواند به گونه ای توضیح دهید که دانش آموز متوجه شود در مقایسه دو عدد، ابتدا نباید به یکان توجه نمود.

 • دهگان (تعداد دسته های ده تایی)  اعداد دو رقمی 18 و 23 را بگو. کدام بزرگتر (یا بیشتر) است؟

نکته: این سوال نیز بسیار مهم است زیرا باید به گونه ای توضیح داده شود که روش مقایسه را به درستی یاد بگیرد تا در کلاسهای بالاتر که با اعداد چند رقمی آشنا می شود، مقایسه را به راحتی انجام دهد.

نتیجه : اگر دو عدد دو رقمی داشته باشیم که دهگان آنها با هم فرق داشته باشد، عددی بزرگتر است که رقم دهگان آن بزرگتر باشد.

تجربه ریبازی در کارگاه بازی و ریاضی

سوالاتی که بعد از سوال آخر توسط مربی از دانش آموز پرسیده می شود:

 • کدام رقم از اعداد دو رقمی برای مقایسه مهم تر بود؟ رقم دهگان
 • دهگان اعداد دورقمی کدام سمت نوشته می شود؟ سمت چپ
 •  برای مقایسه در اعداد دو رقمی، رقم سمت چپ مهمتر است یا رقم سمت راست؟ سمت چپ

حالت ب: دهگان دو عدد با هم برابر باشد

مثال 2 : عدد 23 و 28 را با یکدیگر مقایسه کنید.

روش بیان مساله به سبک ریبازی:

با سوال جواب را پیدا می کنیم.

سوال : کدام عدد رقم بیشتری دارد؟ ( گفتیم هر عددی که رقم بیشتری دارد بزرگتر است.)  جواب:  رقم های هر دو عدد با هم برابر هستند.

سوال : ابتدا به کدام رقم باید نگاه کنیم؟ جواب :  رقم سمت چپ ( دهگان)

نکته: هر کدام بزرگتر باشد، آن عدد بزرگتر است. آیا در این سوال، رقم دهگان هیچ کدام بزرگتر هست؟ نه؛ بنابراین رقم بعدی رو نگاه می کنیم.

سوال: رقم بعدی ( یکان دو عدد ) کدام عدد بزرگتر است؟ 28 یا 23؟ 28؛ بنابراین 28 بزرگتر است.

 

نکات مهم در مقایسه دو عدد در حالت کلی:

1: شمردن رقمهای دو عدد ؛ هر کدام رقم بیشتری دارد، بزرگتر است.

2: اگر تعداد رقم ها برابر باشد، به اولین رقم سمت چپ هر دو عدد نگاه می کنیم. هر کدام بزرگتر باشد، آن عدد بزرگتر است.

3: اگر آنها هم با هم برابر باشند، همین جوری به سمت راست حرکت می کنیم، هر کدام که زودتر رقم بزرگتری داشت،بزرگتر است.

 

نکته : ساخت اعداد دو رقمی را با بازیهایی به آنها آموزش دهید که تمرکز آنها نیز افزاش یابد.

مثال: دسته ها را با تاپلینگ یا برج های هیجانی بسازند.

اعداد دو رقمی

ساخت عدد 23

کارگاه ریاضی با بازی و نمونه آزمون دوم ابتدایی

ریبازی با توجه به شرایط موجود ( وجود ویروس کرونا و قرنطینه بودن)  در نظر دارد برای دانش آموزان در سال تحصیلی جدید:

نمونه سوالات کارگاه ریاضی با بازی را  برای مطالعه دانش آموزان در سایت قرار دهد.

این آزمونها به صورت فایل pdf برای مطالعه عزیزان قرار داده می شود.

برای اینکه به سوالات شما پاسخ داده شود، کافی است در قسمت مربوطه دیدگاه یا سوالات خود را ارسال کنید.

برای آزمون گرفتن از دانش آموز روی لینک زیر کلیک کرده و با او تمرین کنید.

سوال ریبازی برای دوم ابتدایی

 

نمونه ای از ساخت ساعت توسط دانش آموزان در کارگاه را میتوانید در تصویر زیر مشاهده کنید.

ریاضی با بازی

 

ریبازی، آموزش مفهوم را همراه با خلاقیت دانش آموز ترکیب کرده و آن را برای او جذاب می نماید.

آموزش ریاضی با این سبک بسیار زیباتر است.

طراحی مساله تقارن به سبک ریبازی در کارگاه ریاضی با بازی

به عنوان مثال، مساله زیر را نگاه کنید.

مساله: اگر در یک قسمت از چهار قسمت شکل متقارن، سه مثلث و چهار مربع وجود داشته باشد، در کل شکل متقارن، روی هم چند مثلث و مربع وجود دارد؟ با ساختن شکل متقارن جواب را بیابید.

 روش توضیح برای دانش آموزان:

الف: شکل متقارن یعنی چه؟

ب: تقارن چند قسمتی است؟

ج: سه مثلث و چهار مربع در کجا قرار دارند؟

در کارگاه ریاضی با بازی ( بازی و ریاضی ) باید به سوالات بالا جواب دهند. اگر سوالات به این نحو پرسیده شود، میزان درک مطلب آنها افزایش خواهد یافت چرا که باید با مراجعه به مساله، جواب سوالات را بیابند.

جواب الف : شکل متقارن شکلی است که خط تقارن داشته باشد.

جواب ب: چهار قسمتی؛ چون تقارن چهار قسمتی است پس شکل، هم خط تقارن عمودی دارد دارد هم خط تقارن افقی.

جواب ج: در یک قسمت از چهار قسمت.

 

ادامه توضیح:

با ابزار کیت آموزشی ریبازی یک شکلی بسازید که چهار قسمت داشته باشد. حال در یکی از چهار قسمت، سه مثلث و چهار مربع قرار بده.

ریاضی با بازی

قرار دادن اشکال با خلاقیت دانش آموز در یک قسمت

 

حال شکل را به گونه ای تکمیل کنید که تقارن چهارتایی داشته باشد.

ریبازی

شکل متقارن

 حل مساله با استفاه از تصویر ساخته شده:

در قسمت اول چند مربع وجود دارد؟ 4 تا

بنابراین در هر قسمت باید4 مربع وجود داشته باشد.

به طریق مشابه تعداد مثلثها برای او توضیح داده می شود.

پس تعداد مربع ها:

4+4+4+4=16

تعداد مثلثها:

3+3+3+3=12

حال جمع مثلثها و مربع ها را با روش فرآیندی حل کنند.

 

ریبازی معتقد است که ادبیات ریاضی کودکان در کارگاههای ریاضی با بازی ( بازی و ریاضی) باید تقویت شود.

به همین دلیل در کارگاههای ریاضی با بازی( بازی و ریاضی) عموماً از کودکان توضیح مفاهیم خواسته می شود و کودک موظف است که مفاهیم را به صورت توضیحی بیان کند.

آموزش پهن و باریک در کارگاههای ریاضی با بازی ( بازی و ریاضی)

مثال 1 : مخالف کلمه پهن را بیان کنید. سپس مسیری را از بالا به پایین بسازید که به سمت چپ تغییر مسیر داده و پهن تر شود.

نکته: با کیت آموزشی ریبازی چنین مسیری را می توانید با خلاقیت دانش آموز بسازید.

ریاضی با بازی

آموزش مفهوم پهن و باریک با کیت آموزشی ریبازی

نکته: مهم است که در ساخت این جاده ها هماهنگی اجزای بدن کودک افزایش یافته و باید مهره ها روی یک خط راست قرار دهد. از طرفی می توانید، مهره ها را به گونه ای قرار دهند که باعث شود دقت آنها نیز بالا رود.

آموزش مفهوم پهن و باریک با شکل هندسی چهارگوش کشیده

مثال2: اشکالی مطابق با تصویر زیر بسازد. سپس به سوالات زیر پاسخ دهد.

بازی و ریاضی

مقایسه پهن و باریک بودن چهارگوش کشیده

سوال1: پهن ترین چهارگوش را نشان دهد.

سوال2: چهارگوشی را نشان دهد که درازاری آن از همه بیشتر است.

سوال3: دو چهارگوشی که پهنای آن با هم برابر است را نشان دهد.

سوال 3: دو چهارگوشی که درازای آن با هم برابر است را نشان دهد.

سوال 4: چهارگوشی را بسازید که از همه این چهارگوشها درازتر و پهن تر باشد.

 

تمرینهای کارگاه ریاضی با بازی (بازی و ریاضی)

تمرین1: شکل زیر را بسازند.

ریبازی

ساخت مسیر U شکل

بعد از ساخت مسیر بالا از آنها بخواهید که مسیری به همین شکل و همین اندازه ولی با پهنای

الف: کمتر

ب: بیشتر

بسازند.

تمرین2: سازه ای مطابق با سازه زیر را بسازند و پهن و باریک بودن مسیرها را مقایسه کند.

بازی و ریاضی

ساخت جاده پهن و باریک در یک نگاه

ریبازی با طراحی کیت آموزشی، تمام مفاهیم پایه ای ریاضی را در کارگاه ریاضی با بازی ( بازی و ریاضی) به صورت عملی و مشاهده ای به دانش آموز آموزش می دهد.

آموزش داخل و خارج در کارگاه ریاضی با بازی به سیک ریبازی

نمونه تمرینات با کیت ریبازی

تمرین: با چوبها یک چهارگوش بساز. در ادامه داخل چهارگوش با چوبها یک سه گوش یساز.

2 تا از مهره های فلزی داخل کیت را داخل سه گوش قرار بده.

سه مهره فلزی دیگر جایی قرار بده که داخل چهارگوش باشد ولی داخل سه گوش نباشد.

ریاضی با بازی

آموزش داخل و خارج

بعد از انجام فعالیتهای فوق سوالات زیر را از او بپرسید.

 • چند مهره فلزی داخل چهارگوش قرار دارد؟

سپس از او خواسته شود که سه مهره دیگر خارج چهارگوش قرار دهد و به سوال زیر پاسخ دهد.

 • چند مهره فلزی خارج سه گوش قرار دارد؟

مثال: ساخت چهارگوش و سه گوش را مطابق تمرین قبل انجام دهد.

سپس سه مهره به او بدهید و از او بخواهید که خواسته های شما را انجام دهد.

خواسته شما: دوست دارم در نهایت، یک مهره داخل سه گوش، یک مهره داخل چهارگوش و دو مهره خارج چهارگوش ببینم.

نکته: به زبان کودکانه این خواسته را از او طلب می کنید تا خوب متوجه شود که چه کاری را باید انجام دهد.

تمرین پیش دبستانی ها:

تمرین1: با مهره های دومینو یک سه گوش و یک چهارگوش بسازد. سپس یک برج بسازد که سه گوش داخل آن و چهارگوش خارج آن باشد.

در اکثر پیش دبستانی ها، سطلهای رنگی و توپهای رنگی قرار دارد.

تمرین 2: سه توپ زرد و دو توپ آبی توسط دانش آموز در فاصله مناسب داخل دو سطل آبی و زرد انداخته شود. اگر یک توپ زرد و یک توپ آبی داخل سطلهای متناظر خود نیفتاده باشد، تعداد توپهای خارج سطل زرد را بگوید.

نکته: توپ داخل سطل آبی، خارج سطل زرد است و این را باید متوجه شود.

ریبازی معتقد است که به هر اندازه که دانش آموز خود طراح مساله شود، یادگیری او به همان اندازه افزایش خواهد یافت.

این تجربه در کارگاههای ریاضی با بازی( بازی و ریاضی) به عینه مشاهده شده است.

لازم به ذکر است که این تمرینات را با ابزار کیت ریبازی می توانید طراحی کنید.

نمونه تمرینات اعداد دو رقمی در کارگاه ریبازی:

1: در هر برج هیجانی که علی می سازد، یک دسته ده تایی از مهره های دومینو به کار می رود.

الف: اگر علی دو برج بسازد به چند دسته ده تایی مهره های دومینو نیازمند است.

جواب: 2 دسته ده تایی

ریاضی با بازی

تصویر1: آموزش مفهوم دسته ها به صورت دست ورزی

ب: دو برج روی هم  با چند مهره ساخته شده است؟

جواب: 20 مهره

ج: هر برج با چند دسته ده تایی ساخته می شود؟

جواب: یکی دسته ده تایی

د: هر برج با چند مهره ساخته می شود؟

جواب: 10 مهره

نکته: در کارگاه ریاضی با بازی ( بازی و ریاضی) به صورت مشاهده ای تفاوت سوال ( الف – ب ) و ( ج – د ) به دانش آموز آموزش داده می شود.

دانش آموز باید تفاوت ها را مثلا تفاوت دو دسته چهارتایی با عدد هشت را به خوبی درک کند.

این درک با ساختن دسته ها و دیدن آنها به خوبی حاصل می شود.

نمونه تمرین ریبازی در کارگاه ریاضی با بازی ( بازی و ریاضی)

مثال: برج سطح مقطع گردی به صورت زیر ساخته شده است.

الف: اگر در هر طبقه از برج یک دسته شش تایی مهره چیده شود، برای ساخت برج چهار طبقه به چند دسته شش تایی مهره نیاز داریم.

جواب: 4 دسته 6 تایی

بازی و ریاضی

تصویر2: آموزش دسته های 6 تایی

ب: برای ساخت کامل یک برج 3 طبقه که هر طبقه آن با یک دسته 8 تایی از مهره ها ساخته می شود، چند مهره نیاز است؟

جواب: در قسمت ب ، برای دانش آموز توضیح دهید که تعداد کل مهره ها را می خواهد پس جواب به صورت زیر است.

24=8+8+8

تمرینهای کارگاه ریبازی

تمرین اول:

الف:چهار دسته 6 تایی چندتا می شود؟   24=6+6+6+6

ب: چهاردسته 6 تایی برابر است با 2 دسته ده تایی و 4 تا یکی.

تمرین دوم:

الف: عددی 2 رقمی هستم. با تعداد مهره های برابر با من،  یک برج 4 طبقه که هر طبقه آن شش تا مهره است ساخته شده است ولی دو تا مهره زیاد آمده است. من چه عددی هستم؟

 

ب: عددی 3 رقمی هستم. رقم یکان من از بیشترین عدد یک رقمی، 6 تا کمتر است. رقم دهگان من جمع یکانم با خودش است. رقم صدگانم اختلاف بین یکان و دهگانم است. من را پیدا کنید.

 

نکته:

به کامنتهای شما پاسخ داده می شود. هر سوالی دارید، بپرسید. انتقاد یا پیشنهادی هم دارید حتما بیان کنید.