فعالیتهای جذاب و دوست داشتنی در کارگاه های ریبازی برای آموزش مفهوم جمع


تقویت مهارتهای دست ورزی دانش آموزان و جذاب نمودن آموزش مفاهیم ریاضی از اهداف مهم کارگاه های ریبازی است. برای رسیدن به این اهداف، گروه آموزشی ریبازی محتوایی بسیار جذاب و متفاوت را برای نوآموزان پیش دبستانی ارائه کرده است. در این محتوی، اکثر مفاهیم پایه ای همراه با فعالیتهایی دوست داشتنی ارائه شده است که باعث افزایش دقت و توجه کودکان شده و در عین حال درک مفاهیم ریاضی را برای آنها راحت تر و آسان تر می نماید.

نمونه فعالیتهایی که در کارگاه های ریبازی برگزار می شود می توانید در ادامه مطالعه نمایید و از آنها برای آموزش کودکان خود استفاده کنید. لازم به ذکر است که در آموزش این مفاهیم باید ابزار مناسب را برای فراگیر تهیه کنید.

نمونه ای از فعالیتها در کارگاه های ریبازی

برای هر کدام از فعالیتها نیاز به ابزار مناسب داریم که می توانیم با استفاده از کیت آموزشی ریبازی آنها را تهیه نماییم و در تدریس فعالیتها استفاده کنیم.

فعالیت 1: آموزش مفهوم جمع برای کلاس اول ابتدایی ها با استفاده از چینش تاپلینگ

از داخل کیت آموزشی ریبازی مهره های دومینو و چوب سبز رنگی را برداشته و بازی را به صورت زیر انجام دهید.

سعی کنید یک تاسی را برای این بازی تهیه کنید تا به بازی جذابیت بیشتری ببخشید. برای شروع بازی، از دانش آموز بخواهید که تاس را دو بار پرتاب کند. برای تقویت حافظه کوتاه مدت کودک بهتر است از او بخواهید که اعدادی که توسط تاس می آید را در ذهن خود نگه دارد.

در ادامه از او بپرسید:

 • عدد اولی چند بود؟ به همان تعداد، مهره های دومینو را از یک رنگ مشخص برای شما بیاورد.
 • عدد دومی چند بوده است؟ به همان تعداد، مهره های دومینو را از یک رنگ دیگر برای شما بیاورد. ( رنگ مهره ها را شما مشخص کنید.)

به تصویر پایین نگاه کنید. در تصویر متوجه می شوید که دانش آموز سمت راستِ تصویر، عدد اول او توسط تاس 3 و عدد دوم او 4 آمده است. پس او 3 مهره آبی رنگ و 4 مهره زرد رنگ را برای مربی آورده است. در ادامه مربی از او می خواهد که یکی از چوبهای داخل کیت آموزشی ریبازی را برداشته و آن را به صورت ردیفی قرار دهد. در قسمت بالای چوب مهره هایی که آورده است را به صورت تاپلینگ بچیند. ( برای آشنایی با چینش تاپلینگ به کتاب کودکان و ریاضی مراجعه شود.) فعالیت را به صورت زیر ادامه دهید.

 • برای مهره های رنگیِ بالای چوب، یک جمع بنویسد و جواب آن را به هر طریقی که می تواند به دست آورد.
 • برابر با جواب حاصل، مهره های دومینو از رنگی به غیر از دو رنگ قبلی را بیاورد و در قسمت پایین چوب یک خط تاپلینگ بچیند.

در کارگاه های ریبازی این فعالیت با چوب خط نیز انجام می دهند.

در کارگاه های ریبازی اکثر مفاهیم پایه ای ریاضی را به صورت عملی و ملموس آموزش می دهیم و با این سبک، آموزش را برای نوآموز جذاب و دوست داشتنی می کنیم.

نکته مهم در کارگاه های ریبازی این است که هر دانش آموزی فعالیت جداگانه ای را برای خود انجام می دهد و بدین طریق به تعداد دانش آموزان مساله مختلف خلق می شود. در این حالت مربی می تواند در یک لحظه مسائل مختلفی از دانش اموزان بپرسد. به عنوان مثال در این بازی، مربی می تواند از دانش آموز، جمع مربوط به دانش آموز دیگری را نیز بپرسد و مسائل مختلف مرور گردد. از طرفی در این فعالیت، میزان هماهنگی چشم و دست نیز مشخص و افزایش می یابد زیرا دانش آموز باید در چینش تاپلینگ، مهره ها را با فاصله های هم اندازه بچیند.

نمونه سوالات در کارگاه های ریاضی با بازی گروه آموزشی ریبازی 

تمرین 1: تصویر زیر را در نظر بگیرید. فرض کنید دانش آموز با بازی بالا، تصویر زیر را ساخته باشد. سوالات زیر را از دانش آموز بپرسید.

کارگاه های ریبازی

 1. در پرتاب اول تاس چه عددی آمده است؟
 2. در پرتاب دوم تاس چه عددی آمده است؟
 3. جمع مربوط به آن دو عدد را بنویسد.
 4. کدام رنگ جمع دو عدد را نشان می دهد؟

فعالیت 2: آموزش مفهوم جمع با استفاده از برج هیجانی 

در کارگاه های ریاضی با بازی ابتدا یک سری ارقام از 0 تا 3 داخل یک کیسه ای انداخته می شود. از دانش آموز می خواهیم که دو رقم را به صورت شانسی از کیسه بیرون آورده و سپس به تعداد هر یک از رقم ها برای ما مهره های دومینو را از کیت آموزشی بیاورد.

مثال: فرض کنید که دانش آموز از داخل کیسه رقم های 2 و 4 را بیرون آورده باشد. پس باید دو مهره سبز رنگ و چهار مهره زرد رنگ را بیاورد.

 1. یک جمع برای آنها بنویسد و جواب آنها را به دست آورد.
 2. با مهره های سبز و زرد رنگ یک برج هیجانی بسازد. ( برای ساخت برج هیجانی به کتاب کودکان و ریاضی مراجعه نمایید.)

مفهوم جمع

در ادامه بخواهید به ازای جواب جمع مهره های دومینو از رنگی متفاوت با دو رنگ دیگر را بیاورد و برجی را که ساخته است بلندتر کند. نحوه بیان این مفهوم با سوالات زیر مرور گردد.

 • چند مهره سبز رنگ داشتیم؟
 • چند مهره زرد رنگ داشتیم؟
 • اگر آنها را با هم جمع کنیم چند مهره می شود؟
 • حال به تعداد جواب جمع، مهره های آبی را بیاورد و روی آنها بچیند.

آموزش مفهوم جمع

نکته: ساخت برج هیجانی باعث افزایش دقت و تمرکز کودک و جذاب شدن آموزش مفاهیم پایه ای ریاضی می شود.

فعالیتهای زیر را با استفاده از کیت آموزشی ریبازی برای دانش آموز انجام دهید و مفهوم جمع را با او کار کنید.

 1. یک برج هیجانی به صورت دلخواه با دو رنگ برای او بسازید. در ادامه از او بخواهید یک برج هیجانی مشابه با برجی که شما ساخته اید را بسازد. از او بخواهید یک جمع برای دو رنگ استفاده شده بنویسد. در ادامه از او بخواهید به ازای جوابی که به دست آورده است، روی برج مهره قرار دهد.
 2. اشکال هندسی سه گوش و چهارگوش را داخل یک کیسه انداخته و از او بخواهید که سه تا سه گوش و دو تا چهارگوش را بیرون بیاورد. برای آنها یک جمع بنویسد. با آنها یک شکل را با خلاقیت خود بسازد.
 3. با استفاده از چهارگوشها یک شکلی را با خلاقیت خود بسازید و از او بخواهید یک جمع برای اشکال هندسی بنویسد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید