آموزش دسته های ده تایی و یکی به دانش آموزان دوم ابتدایی


برای آموزش دسته های ده تایی و یکی به دانش آموزان دوم ابتدایی باید از قبل مفهوم دسته بندی و مفهوم رقم و عدد را به خوبی یاد گرفته باشند. برای ارزیابی دانش آموزان ابتدا سوالات زیر را بپرسید:

 1. 8 تا مهره را بردار و با آنها دسته های دوتایی بساز. چند تا دسته های دوتایی تونستی بسازی؟
 2. 14 مهره را بردار و با آنها دسته های سه تایی بساز و جمله روبرو را کامل کن. 14 برابر است با …….. دسته سه تایی و ……. یکی.
 3. 36 برابر است با …… دسته ده تایی و ….. یکی

در ادامه سوالات زیر را بپرسید:

 1. تفاوت عدد و رقم را بگویید.
 2. رقم ها با اعداد ساخته میشن یا اعداد با رقم ها ساخته میشن؟
 3. یک عدد دو رقمی و یک عدد یک رقمی را مثال بزن.
 4. در عدد دورقمی دسته های ده تایی سمت چپ نوشته میشن یا سمت راست؟
 5. در عدد دو رقمی 85، کدام رقم تعداد یکی ها را نشان می دهد؟

نکته بسیار مهم برای افزایش درک مطلب ریاضی کودکان این است که سوالاتی را بپرسید که از عبارتهای کلامی ریاضی استفاده شده باشد و این سوالات برای آموزش دسته های ده تایی و یکی به دوم ابتدایی ها باید با کلاس اولی ها متفاوت باشد علیرغم اینکه مرور مفاهیم قبلی برای آموزش مطالب جدید را نیز رعایت کنید.

تصویر زیر را با مهره های دومینو بسازند. این فعالیت را برای افزایش مهارتهای دست ورزی انجام دهند.

دسته های ده تایی و یکی
آموزش مفهوم دسته بندی به کودکان

تصویر را نگاه کنند و بگویند که کدام جملات درست و کدام جملات نادرست است.

 • در تصویر از 4 دسته دوتایی مهره های آبی استفاده شده است. درست است.
 • در تصویر از چهار تا یکی مهره های قرمز استفاده شده است. درست است.

مهره ها را خراب کنید.

بگویید تعداد مهره های قرمز را به دو دسته دوتایی تقسیم کنند.

مهره های آبی را خراب کنید و ببینید می توانند مهره های آبی را به دو دسته سه تایی و دو تا یکی تبدیل کنند.

آموزش دسته های ده تایی و یکی به دانش آموزان دوم ابتدایی با استفاده از برج های هیجانی

برای آموزش دسته های ده تایی و یکی به دانش آموزان با سوالات زیر آغاز کنید.

 1. چند تا یکی روی هم یک دسته ده تایی تشکیل می دهند؟
 2.  عدد دو رقمی که 6 دسته ده تایی و 7 یکی داشته باشد را بنویسید.
 3. عدد 53 چند دسته ده تایی و چند یکی دارد؟
 4. عدد 30 چند دسته ده تایی از عدد 20 بیشتر دارد؟ ( بهتر است با مهره های دومینو سه دسته ده تایی و دو دسته ده تایی بسازید و به او نشان دهید که 30 یک دسته ده تایی از 20 بیشتر دارد.)

فعالیت عملی برای آموزش دسته های ده تایی و یکی 

تصویر زیر را نگاه کنید. در تصویر یک  دسته های ده تایی با استفاده از مهره های آبی ساخته شده است. سعی کنید دسته های ده تایی را به صورت برج هیجانی بسازند تا دقت و تمرکز آنها افزایش یابد.

برای آموزش دسته های ده تایی و یکی به دانش آموزان دوم ابتدایی سعی کنید که سوالات را به گونه ای طرح کنید تا آشنایی با عبارت های کلامی ریاضی کودکان را بالا ببرید.

دسته های ده تایی و یی

نمونه سوالات برای افزایش هوش کلامی ریاضی کودکان:

 1. در تصویر دسته های ده تایی با چه رنگی ساخته شده است؟
 2. دسته های ده تایی در سمت چپ ساخته میشن یا سمت راست؟
 3. در تصویر از چند مهره دومینو استفاده شده است؟ چند دسته ده تایی و چند یکی؟
 4. اگر یک دسته ده تایی دیگر در سمت چپ بسازیم و دو تا یکی به سمت راست اضافه کنیم چه عددی به دست می آید؟

تصویر زیر را در نظر بگیرند و آن را بسازند. سپس درباره آن چند جمله بگویند. دقت کنید که هر چه تعداد جملات بیشتری ساخت یعنی در آینده هوش کلامی ریاضی و عبارتهای کلامی ریاضی او تقویت می شود.

عدد دو رقمی

نمونه جملاتی که می توانند برای دسته های ده تایی و یکی بیان کنند به صورت زیر است.

 • در تصویر دو دسته ده تایی وجود دارد.
 • سه تا یکی داریم.
 • عدد دو رقمی 23 ساخته ایم.
 • رقم سمت چپ تعداد دسته های ده تایی را نشان می دهد پس 2 نشان می دهد که ما دو دسته ده تایی در 23 داریم.
 • رقم سمت راست تعداد یکی ها را نشان می دهد پس ما سه تا یکی داریم.
 • و ……

نمونه تمرینات ارزیابی دانش آموزان از عدد های دو رقمی و  دسته های ده تایی و یکی

برای دانش آموزان نمونه سوالات مشابه زیر را طراحی کنید.

 1. چند عدد دورقمی داریم که رقم یکان آن 3 باشد؟ آنها را بنویسید.
 2. چند عدد دورقمی داریک که یکی از رقم های آن 4 باشد. آنها را بنویسید.
 3. یک عدد دورقمی بنویسید که تعداد دسته های ده تایی آن 3 باشد و رقم یکان آن 4 تا بیشتر از رقم دهگان آن باشد. جواب: 37
 4. با رقم های 0 و 5 چند عدد دورقمی می توانیم بنویسیم؟ جواب: فقط یکی ( 50)
 5. با رقم های 7 ، 8 و 0 چند عدد دو رقمی می توانیم بنویسیم. تمام آنها را بنویسید. جواب: 6 تا . اعداد عبارتند از: 88 ، 77 ، 87، 78، 70، 80

برای اینکه متوجه شوید که دانش آموزان مفهوم دسته های ده تایی و یکی را به خوبی آموخته اند از سوالات زیر استفاده کنید.

 1. در جاهای خالی عدد مناسب قرار دهید.
  • عدد 58 دارای ……. رقم و رقم دهگان آن برابر با ……. است.
  • عدد ………. سه دسته ده تایی و شش یکی دارد.
  • عدد 98 دارای …… دسته ده تایی و …… یکی می باشد.
  • عددی که دسته های ده تایی آن از 26 دو تا بیشتر است و یکی های آن از 48 پنج تا کمتر است را بنویسید. جواب: 43

نظر خود را درباره مقاله آموزش دسته های ده تایی و یکی در دیدگاهها بنویسید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید